European standards for machines and mechanisms

European standards for machines and mechanisms EN 81-3:2000+A1:2008 LVS EN 81-3+A1:2008 - EN 1034-3:2011 LVS EN 1034-3:2012

European standards for machines and mechanisms EN 1034-4:2005+A1:2009 LVS EN 1034-4+A1:2010 - EN ISO 9902-7:2001/A1:2009 LVS EN ISO 9902-7:2002

EN ISO 10218-1 Roboti un robotu iekārtas. Drošuma prasības industriālajiem robotiem. 1. daļa: Roboti Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots Роботы и роботизированные устройства. Требования безопасности к промышленным роботам. Часть 1. Роботы

EN ISO 10218-2 Roboti un robotu iekārtas. Drošuma prasības industriālajiem robotiem. 2. daļa: Robotu sistēmas un integrācija Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2: Robot systems and integration Роботы и роботизированные устройства. Требования безопасности к промышленным роботам. Часть 2. Робототехнические системы и интеграция

EN ISO 10472-1 Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 1. daļa: Kopīgās prasības Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 1: Common requirements Требования безопасности к прачечному оборудованию промышленного назначения. Часть 1. Общие требования

EN ISO 10472-2 Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 2. daļa: Veļas mazgājamās mašīnas un to centrifūgas Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 2: Washing machines and washer-extractors Требования безопасности к прачечному оборудованию промышленного назначения. Часть 2. Стиральные машины и отжимные центрифуги

EN ISO 10472-3 Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 3. daļa: Veļas mazgāšanas tuneļlīnijas, ieskaitot to atsevišķās mašīnas Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 3: Washing tunnel lines including component machines Требования безопасности к прачечному оборудованию промышленного назначения. Часть 3. Стиральные конвейеры туннельного типа, включая компонентные машины

EN ISO 10472-4 Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 4. daļa: Žāvēšanas mašīnas Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 4: Air dryers Требования безопасности к прачечному оборудованию промышленного назначения. Часть 4. Воздушные сушилки

EN ISO 10472-5 Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 5. daļa: Plakangludināšanas, padeves un locīšanas mašīnas Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 5: Flatwork ironers, feeders and folders Требования безопасности к прачечному оборудованию промышленного назначения. Часть 5. Гладильные прессы для прямого белья, подающие устройства и машины для складывания белья

EN ISO 10472-6 Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 6. daļa: Gludināšanas un kausējošās preses Safety requirements for industrial laundry machinery - Part 6: Ironing and fusing presses Требования безопасности к прачечному оборудованию промышленного назначения. Часть 6. Гладильные прессы и прессы для дублирования

EN ISO 10517 Ar piedziņu aprīkotie rokturamie dzīvžoga apgriezēji. Drošums Powered hand-held hedge trimmers – Safety Машины для подрезки живой изгороди переносные с приводом. Безопасность

EN ISO 10821 Industriālās šujmašīnas - Drošības prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un sistēmām Industrial sewing machines - Safety requirements for sewing machines, units and systems Машины швейные промышленные. Требования безопасности, предъявляемые к швейным машинам, узлам и системам

EN ISO 10821  Industriālās šujmašīnas. Drošuma prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un sistēmām. 1. grozījums Industrial sewing machines - Safety requirements for sewing machines, units and systems Машины швейные промышленные. Требования безопасности, предъявляемые к швейным машинам, узлам и системам

EN ISO 11102-1 Iekšdedzes virzuļmotori. Ierīces iedarbināšanai ar roku. 1. daļa: Drošuma prasības un testēšana  Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 1: Safety requirements and tests Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 1. Требования безопасности и испытания

EN ISO 11102-2 Iekšdedzes virzuļmotori. Iedarbināšanas ar roku ierīces. 2. daļa: Iedarbināšanas roktura atvienošanās leņķa testēšanas metode Reciprocating internal combustion engines - Handle starting equipment - Part 2: Method of testing the angle of disengagement Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Оборудование для запуска заводной рукояткой. Часть 2. Метод испытания угла расцепления

EN ISO 11111-1 Tekstilmašīnas. Drošuma prasības. 1. daļa: Vispārīgās prasības Textile machinery - Safety requirements - Part 1: Common requirements Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования

EN ISO 11111-2 Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 2.daļa: Priekšvērpšanas un vērpšanas mašīnas Textile machinery - Safety requirements - Part 2: Spinning preparatory and spinning machines Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 2. Машины приготовительно-прядильные и прядильные

EN ISO 11111-2 Tekstilmašīnas. Drošuma prasības. 2. daļa: Priekšvērpšanas un vērpšanas mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Safety requirements - Part 2: Spinning preparatory and spinning machines Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 2. Машины приготовительно-прядильные и прядильные

EN ISO 11111-3 Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 3.daļa: Neausto tekstildrānu ražošanas mašīnas Textile machinery - Safety requirements - Part 3: Nonwoven machinery Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 3. Оборудование для производства нетканых материалов

EN ISO 11111-3 Tekstilmašīnas. Drošuma prasības. 3. daļa: Neausto tekstildrānu ražošanas mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Safety requirements - Part 3: Nonwoven machinery Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 3. Оборудование для производства нетканых материалов

EN ISO 11111-4 Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 4.daļa: Pavedienu apstrādes, virvju un tauvu vīšanas mašīnas Textile machinery - Safety requirements - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 4. Оборудование для обработки пряжи и свивальное оборудование для канатов и веревок

EN ISO 11111-5 Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 5.daļa: Aušanas un adīšanas priekšdarbu mašīnas Textile machinery - Safety requirements - Part 5: Preparatory machinery to weaving and knitting Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 5. Приготовительное ткацкое и трикотажное оборудование

EN ISO 11111-6 Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 6.daļa: Tekstildrānu ražošanas mašīnas Textile machinery - Safety requirements - Part 6: Fabric manufacturing machinery Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 6. Ткацкое оборудование

EN ISO 11111-7 Tekstilmašīnas - Drošuma prasības - 7.daļa: Krāsošanas un apdares mašīnas Textile machinery - Safety requirements - Part 7: Dyeing and finishing machinery Машины текстильные. Требования безопасности. Часть 7. Красильное и отделочное оборудование

EN ISO 11145 Optika un fotonika. Lāzeri un lāzeriekārtas. Terminu vārdnīca un simboli (ISO 11145:2006) Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Словарь и условные обозначения

EN ISO 11148-1 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 1. daļa: Bezvītņu mehānisko sastiprinājumu montāžas darbarīki Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 1: Assembly power tools for non-threaded mechanical fasteners Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 1. Сборочные механизированные инструменты для нерезьбовых машиностроительных крепежных деталей

EN ISO 11148-10 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 10. daļa: Kompresija darbarīki Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 10. Механизированные инструменты для опрессовки

EN ISO 11148-11 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 11. daļa: Izcirtēji un šķēres Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11: Nibblers and shears Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы

EN ISO 11148-2 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 2. daļa: Griešanas un appresēšanas darbarīki Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 2: Cutting-off and crimping power tools Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 2. Отрезные и обжимные механизированные инструменты

EN ISO 11148-3 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 3. daļa: Urbjmašīnas un vītņu griešanas mašīnas Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 3: Drills and tappers Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 3. Инструменты для сверления и нарезания резьбы

EN ISO 11148-4 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 4. daļa: Nerotējošās triecienmašīnas Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 4: Non-rotary percussive power tools Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 4. Невращающиеся ударные механизированные инструменты

EN ISO 11148-5 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 5. daļa: Rotējošās triecienurbjmašīnas Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 5. Ударно-поворотные бурильные машины

EN ISO 11148-6 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 6. daļa: Skrūvmašīnas Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 6. Сборочные механизированные инструменты для резьбовых крепежных деталей

EN ISO 11148-8 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 8. daļa: Slīpēšanas un pulēšanas mašīnas Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 8: Sanders and polishers Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 8. Шлифовальные и полировальные машины

EN ISO 11148-9 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 9. daļa: Rokas slīpripas Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 9. Шлифовальные машины для штампов

EN ISO 11148-12 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 12: Circular, oscillating and reciprocating saws Инструменты ручные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 12. Дисковые пилы, пилы с возвратно-поступательным движением полотна и ножовочные станки

EN ISO 11161 Mašīnu drošums. Integrētās ražošanas sistēmas. Pamata prasības Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements Безопасность машин. Интегрированные производственные системы. Основные требования

EN ISO 11161 Mašīnu drošums. Integrētās ražošanas sistēmas. Pamata prasības. 1. grozījums Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements Безопасность машин. Интегрированные производственные системы. Основные требования

EN ISO 11200 Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions Акустика. Шум от машин и оборудования. Руководство по применению базовых стандартов для определения эмиссионных уровней звукового давления на рабочем месте и в других заданных точках

EN ISO 11201 Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās. Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs skaņu atstarojošas plaknes Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections Акустика. Шум от машин и оборудования. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других установленных положениях в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью с незначительными поправками на внешние воздейств

EN ISO 11202 Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās. Pārskata metode mašīnas vai iekārtas in situ Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections Акустика. Шум от машин и оборудования. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других установленных положениях с введением приближенной поправки на внешние воздействующие факторы

EN ISO 11203 Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās, vadoties pēc skaņas jaudas līmeņa Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level Акустика. Шум от машин и оборудования. Определение уровней звукового давления на рабочем месте и в других установленных точках по уровню звуковой мощности

EN ISO 11204 Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu mērīšana darbvietās un citās norādītās vietās. Metode ar vides korekcijām Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections Акустика. Шум от машин и оборудования. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других установленных положениях с введением точных поправок на внешние воздействующие факторы

EN ISO 11205 Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Inženiermetode, kā ar skaņas stipruma metodi noteikt emitētās skaņas spiediena līmeņus mašīnas/iekārtas darbvietā vai citā norādītā vietā Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity Акустика. Шум от машин и оборудования. Технический метод определения уровней звукового давления посредством интенсивности звука на месте рабочей станции и в других определенных местоположениях

EN ISO 11252 Lāzeri un to aprīkojums. Lāzeriekārtas. Minimālās prasības dokumentācijai Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum requirements for documentation Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Лазерные устройства. Минимальные требования к документации

EN ISO 11546-1 Akustika. Noslēgtu tilpumu korpusu skaņas izolācijas spējas noteikšana. 1. daļa: Mērījumi laboratorijas apstākļos (deklarēšanas nolūkiem) Acoustics - Determination of sound insulation performances of enclosures - Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes) Акустика. Определение звукоизоляционных характеристик оболочек. Часть 1. Измерения в лабораторных условиях (для декларации)

EN ISO 11546-2 Noslēgtu tilpumu korpusu skaņas izolācijas spējas noteikšana. 2. daļa: Mērījumi in situ (pieņemšanas un verifikācijas nolūkiem) Acoustics - Determination of sound insulation performances of enclosures - Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes) Акустика. Определение звукоизоляционных характеристик оболочек. Часть 2. Измерения в условиях эксплуатации (для приемки и проверки)

EN ISO 11553-1 Mašīnu drošums. Lāzermašīnas. 1. daļa: Vispārīgās drošuma prasības Safety of machinery - Laser processing machines - Part 1: General safety requirements Безопасность машин. Лазерные установки. Часть 1. Общие требования безопасности

EN ISO 11553-2 Mašīnu drošums. Lāzerdarbmašīnas. 2. daļa: Drošuma prasības rokas lāzermašīnām Safety of machinery - Laser processing machines - Part 2: Safety requirements for hand-held laser processing devices

Безопасность машин. Лазерные установки. Часть 2. Требования безопасности к ручным приборам для лазерной обработки

EN ISO 11554 Optika un fotonika. Lāzeri un lāzeriekārtas. Lāzerstaru jaudas, enerģijas un laicisko raksturlielumu testēšanas metodika Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний для определения мощности, энергии и временных характеристик лазерного излучения

EN ISO 11680-1 Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana masta motorzargriežiem. 1. daļa: Zargrieži ar iebūvētu iekšdedzes motoru Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге. Часть 1. Секаторы со встроенным двигателем внутреннего сгорания

EN ISO 11680-2 Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana masta motorzargriežiem. 2. daļa: Zargrieži lietošanai ar portatīvu piedziņas avotu Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with back-pack power source Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытание механизированных секаторов на штанге. Часть 2. Секаторы с ранцевым источником питания

EN ISO 11681-1 Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana portatīviem ķēdes zāģiem. 1. daļa: Ķēdes zāģi meža kopšanas darbiem Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 1: Chain-saws for forest service Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 1. Цепные пилы для лесных работ

EN ISO 11681-2 Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana portatīviem ķēdes zāģiem. 2. daļa: Ķēdes zāģi koku apkopšanas darbiem Machinery for forestry - Portable chain-saw safety requirements and testing - Part 2: Chain-saws for tree service Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 2. Цепные пилы для валки деревьев

EN ISO 11688-1 Akustika. Rekomendācijas maztrokšņojošu mašīnu un iekārtu konstruēšanai. 1. daļa: Plānošana Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning Акустика. Практические рекомендации для проектирования машин и оборудования с низким уровнем шума. Часть 1. Планирование

EN ISO 11691 Gaisa vadu klusinātāju skaņas slāpējuma (ievietošanas zudumu) mērīšana bez gaisa plūsmas. Laboratorijas pārskata metode Acoustics - Measurement of insertion loss of ducted silencers without flow - Laboratory survey method Акустика. Измерение потерь, обусловленных глушителями шума, установленными в воздуховодах, в отсутствие воздушного потока. Лабораторный метод измерения

EN ISO 11806-1 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana rokturamiem, portatīviem krūmgriežiem un zāles pļāvējiem ar iekšdedzes dzinēja piedziņu. 1. daļa: Mašīnas ar iebūvētu iekšdedzes dzinēju Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 1: Machines fitted with an integral combustion engine Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Требования безопасности и испытание переносных ручных механизированных кусторезов и газонокосилок. Часть 1. Машины со встроенным двигателем внутреннего сгорания

EN ISO 11806-2 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana rokturamiem, portatīviem krūmgriežiem un zāles pļāvējiem ar iekšdedzes dzinēja piedziņu. 2. daļa: Mašīnas ar portatīvu piedziņas elementu Agricultural and forestry machinery - Safety requirements and testing for portable, hand-held, powered brush-cutters and grass-trimmers - Part 2: Machines for use with back-pack power unit Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Требования безопасности и испытание переносных ручных механизированных кусторезов и газонокосилок. Часть 2. Машины с ранцевым источником питания

EN ISO 11850 Mežsaimniecības mašīnas. Vispārīgās drošuma prasības Machinery for forestry - General safety requirements Машины для лесного хозяйства. Общие требования безопасности

EN ISO 11957 Akustika. Noslēgtu kabīņu skaņas izolācijas spējas noteikšana. Laboratorijas un izbraukuma in situ mērījumi Acoustics - Determination of sound insulation performance of cabins - Laboratory and in situ measurements Акустика. Определение звукоизоляционных характеристик кабин. Лабораторные измерения и измерения на месте

EN 12001 Betona un javas pārvades, izsmidzināšanas un izdales mašīnas. Drošuma prasības Conveying, spraying and placing machines for concrete and mortar - Safety requirements Машины для транспортирования, разбрызгивания и распределения бетона и раствора. Требования безопасности

EN 12012-1 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 1. daļa: Drošuma prasības asmeņu tipa smalcinātājiem Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 1: Safety requirements for blade granulators Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Измельчительные машины. Часть 1. Требования безопасности к режущим установкам

EN 12012-3 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 3. daļa: Drošuma prasības drupinātājiem Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 3: Safety requirements for shredders Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Измельчительные машины. Часть 3. Требования безопасности к барабанным измельчительным установкам

EN 12012-4 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 4. daļa: Drošuma prasības aglomeratoriem Plastics and rubber machines - Size reduction machines - Part 4: Safety requirements for agglomerators Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Измельчительные машины. Часть 4. Требования безопасности к агломераторам

EN 12013  Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Iekšējie mikseri. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Internal mixers - Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Закрытые смесители. Требования безопасности

EN 12016 Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Traucējumnoturība Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks – Immunity Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу однородной продукции: лифты, эскалаторы и движущиеся тротуары. Помехоустойчивость

EN 12041 Pārtikas apstrādes mašīnas. Formētāji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Тестораскаточные машины. Требования безопасности и гигиены

EN 12042 Pārtikas apstrādes mašīnas. Automātiskie mīklas dozatori. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Automatic dividers - Safety and hygiene requirements Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Автоматические тестоделительные машины. Требования безопасности и гигиены

EN 12043 Pārtikas apstrādes mašīnas. Starpprocesu paraugu noņēmēji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Вспомогательные шкафы для закваски теста. Требования безопасности и гигиены

EN 12044 Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas mašīnas. Griešanas un caurumošanas iekārtas. Drošuma prasības Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Cutting and punching machines - Safety requirements Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Резальные и дыропробиваемые машины. Требования безопасности

EN 12053 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Trokšņu emisijas mērīšanas metodes Safety of industrial trucks - Test methods for measuring noise emissions Безопасность промышленных погрузчиков. Методы испытаний по измерению шума

EN 12077-2 Celtņu drošums. Drošuma un nekaitīguma prasības. 2. daļa: Ierobežojošās ierīces un signālierīces Cranes safety - Requirements for health and safety - Part 2: Limiting and indicating devices Безопасность кранов. Требования безопасности. Часть 2. Устройства ограничения и индикации

EN ISO 12100:2010  LVS EN ISO 12100:2011  Mašīnu drošums. Vispārīgie projektēšanas principi. Risku novērtēšana un risku samazināšana Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010) EN ISO 12100-1:2003 EN ISO 12100-2:2003 EN ISO 14121-1:2007 Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков

EN 12110 Tuneļu rakšanas mašīnas. Gaisa slūžas. Drošuma prasības Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements Машины для строительства туннелей. Пневматические шлюзовые затворы. Требования безопасности

EN 12111:2002+A1:2009 LVS EN 12111+A1:2009 Tuneļu rakšanas mašīnas. Eju rakšanas kombaini, nepārtrauktas darbības rakšanas kombaini un triecienfrēzes. Drošuma prasības Tunnelling machines - Road headers, continuous miners and impact rippers - Safety requirements Машины для строительства туннелей. Машины проходческие и рыхлители ударные. Требования безопасности

EN 12158-1 Celtniecības kravu pacēlāji. 1.daļa: Pacēlāji ar pieejamām platformām Builders' hoists for goods - Part 1: Hoists with accessible platforms Подъемники строительные грузовые. Часть 1. Подъемники с доступной платформой

EN 12158-2 Celtniecības kravu pacēlāji. 2.daļa: Slīpie pacēlāji ar nepieejamām kravu pārvietošanas ierīcēm Builders' hoists for goods - Part 2: Inclined hoists with non-accessible load carrying devices Подъемники строительные грузовые. Часть 2. Наклонные подъемники с недоступными грузоподъемниками

EN 12159 Celtniecības pacēlāji cilvēkiem un materiāliem ar vertikāli vadītu kabīni Builders hoists for persons and materials with vertically guided cages Подъемники строительные для транспортировки грузов и людей с вертикальной направляющей кабиной

EN 12162 Šķidrumu sūkņi. Drošuma prasības. Hidrostatiskās testēšanas procedūra Liquid pumps - Safety requirements - Procedure for hydrostatic testing Насосы для жидкостей. Требования безопасности. Методика гидростатических испытаний

EN 12198-1 Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 1. daļa: Vispārīgie principi Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 1: General principles Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 1. Общие принципы

EN 12198-2 Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 2. daļa: Starojuma emisijas mērīšana Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 2: Radiation emission measurement procedure Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 2. Методы измерений излучения

EN 12198-3 Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 3. daļa: Starojuma mazināšana ar slāpēšanu vai ekranēšanu Safety of machinery - Assessment and reduction of risks arising from radiation emitted by machinery - Part 3: Reduction of radiation by attenuation or screening Безопасность машин. Оценка и уменьшение опасности излучения, исходящего от машин. Часть 3. Уменьшение излучения посредством экранирования и изоляции

EN 12203 Apavu, ādas un ādas imitācijas preču ražošanas mašīnas. Kurpju un ādas preses. Drošuma prasības Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Shoe and leather presses - Safety requirements Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Прессы для изготовления обуви и изделий из кожи. Требования безопасности

EN 12254 Aizsargekrāni lāzerdarbvietām. Drošuma prasības un testēšana Screens for laser working places - Safety requirements and testing Экранирование рабочих мест для защиты от лазерного излучения. Требования безопасности и испытания

EN 12254 Aizsargekrāni lāzerdarbvietām. Drošuma prasības un testēšana Screens for laser working places - Safety requirements and testing Экранирование рабочих мест для защиты от лазерного излучения. Требования безопасности и испытания

EN 12267 Pārtikas apstrādes mašīnas. Ripzāģmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Circular saw machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины с дисковыми пилами. Требования безопасности и гигиены

EN 12268 Pārtikas apstrādes mašīnas. Lentzāģmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины с ленточными пилами. Требования безопасности и гигиены

EN 12301 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Kalandri. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Calenders - Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Каландры. Требования безопасности

EN 12312-1 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 1. daļa: Pasažieru kāpnes Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 1. Пассажирские трапы

EN 12312-10 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 10. daļa: Konteineru/palešu transportieri Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 10: Container/Pallet transfer transporters Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 10. Транспортеры для подачи грузов в контейнерах и на поддонах

EN 12312-12 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 12. daļa: Dzeramā ūdens piepildīšanas iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 12: Potable water service equipment Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 12. Сервисное оборудование для питьевой воды

EN 12312-13 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 13. daļa: Tualešu apkalpošanas iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 13: Lavatory service equipment Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 13. Сервисное оборудование для туалетов

EN 12312-14 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 14. daļa: Piekļuves līdzekļi pasažieriem ar kustību ierobežojumiem vai traucējumiem Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 14: Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 14. Транспортные средства для посадки пассажиров с физическими недостатками

EN 12312-15 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 15. daļa: Bagāžas un iekārtu traktori Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 15: Baggage and equipment tractors Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 15. Тягачи для багажа и оборудования

EN 12312-16 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 16. daļa: Lidaparātu iedarbināšanas iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 16: Air start equipment Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 16. Оборудование для запуска двигателей в воздухе

EN 12312-17 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 17. daļa: Gaisa kondicionēšanas iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 17: Air conditioning equipment Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 17. Оборудование для кондиционирования воздуха

EN 12312-18 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 18. daļa: Slāpekļa vai skābekļa uzpildīšanas iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 18: Nitrogen or Oxygen units Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 18. Установки для кислорода/азота

EN 12312-19 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 19. daļa: Zem lidmašīnas spārniem vai fizelāžas, riteņu asīm uzstādāmi pacēlāji un hidrauliskie lidmašīnas astes balsti Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 19: Aircraft jacks, axle jacks and hydraulic tail stanchions Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 19. Подъемники для воздушно-транспортных средств, подъемники для смены колес и гидравлические опорные стойки для хвостовой части воздушно-транспортных средств

EN 12312-2 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 2. daļa: Pārtikas piegādāšanas transportlīdzekļi Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 2: Catering vehicles Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 2. Транспортные средства для подъема грузов

EN 12312-20 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 20. daļa: Mobilie agregāti lidaparātu elektroapgādei uz zemes Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 20: Electrical ground power units Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 20. Агрегаты электрические аэродромные пусковые

EN 12312-3 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 3. daļa: Mobilas konveijertipa kravas transportiekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 3: Conveyor belt vehicles Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 3. Транспортные средства с ленточным конвейером

EN 12312-4 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 4. daļa: Pasažieru tiltiņi no termināla uz lidmašīnu Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 4: Passenger boarding bridges Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 4. Трапы для посадки пассажиров

EN 12312-5 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 5. daļa: Gaisa kuģu degvielas uzpildes iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 5: Aircraft fuelling equipment Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 5. Топливозаправочное оборудование

EN 12312-6 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 6. daļa: Atledotāji un atledošanas/pretapledošanas iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 6: Deicers and deicing/antiicing equipment Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 6. Антиобледенители и оборудование против образования льда на стеклах

EN 12312-7 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 7. daļa: Gaisa kuģu pārvietošanas iekārtas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 7: Air-craft movement equipment Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 7. Буксиры для воздушно-транспортных средств

EN 12312-8 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 8. daļa: Tehniskās apkopes darbiem paredzētas kāpnes un platformas Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 8: Maintenance stairs and platforms Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 8.Трапы и платформы для техобслуживания

EN 12312-9 Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 9.daļa: Konteineru/palešu iekrāvēji Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 9: Container/Pallet loaders Средства наземного обслуживания авиационной техники. Дополнительные требования. Часть 9. Подъемно-транспортные машины для грузов в контейнерах и на поддонах

Product Certification Center