Produkcijas sertifikācijas centrs

Ja produkti tiek laisti tirgus apritē Eiropas Savienībā, tiem neatkarīgi no izcelsmes ir jāatbilst spēkā esošo saskaņoto tiesību aktu prasībām.

ES pilnvarotās (paziņotās) iestādes pilda uzdevumus, kas saistīti ar spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajām atbilstības novērtējuma procedūrām, un kuru valsts akreditācijas iestāde ir oficiāli pilnvarojusi veikt atbilstības novērtējuma procedūras.

Pilnvarotās iestādes uzņemas atbildību jomās, kas saistītas ar sabiedrības interešu aizsardzību, un tādēļ tās atbild kompetentajām valsts iestādēm un var brīvi piedāvāt savus atbilstības novērtējuma pakalpojumus savas kompetences ietvaros. Tās var veikt šo darbību arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai trešo valstu teritorijā, un tām savā darbībā ir jāievēro kompetentuma, caurspīdīguma, neitralitātes un objektivitātes principi.

Šo iestāžu rīcībā ir jābūt savam personālam, kurām ir pietiekamas un atbilstīgas zināšanas un pieredze, lai veiktu atbilstības novērtējumu saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, tām ir jāīsteno pienācīgi pasākumi, lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas gaitā saņemtās informācijas konfidencialitāti, kā arī to, ka novērtējuma rezultāti un cita informācija nebūtu pieejami trešajām pusēm, izņemot uzraudzības iestādes, kam informācija tiek sniegta uz argumentēta pieprasījuma pamata.

Pilnvarotajām iestādēm ir jāuztur spēkā atbilstīga apdrošināšana, kas sedz ar tās darbību atbilstības novērtēšanas jomā saistītos riskus. Atbildības apdrošināšanas apjomam un kopējai finansiālajai vērtībai jāatbilst ar iestādes darbību saistītā riska līmenim.

ES pilnvarotās iestādes galvenais uzdevums ir atbilstības novērtējuma pakalpojumu sniegšana saskaņā ar attiecīgajos ES tiesību aktos ietvertajiem nosacījumiem. Tām ir tiesības novērtēt atbilstību galvenajām prasībām un nodrošināt šo prasību atbilstīgu tehnisko izpildi.

Es pilnvarotā iestāde SIA „International Center for Quality Certification – ICQC” (Produktu sertifikācijas centrs) veic darbus, kas saistīti ar mašīnbūves nozares produktu, elektrotehnikas produktu, kā arī lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē paredzētu produktu atbilstības novērtējumu.

Produkcijas sertifikācijas centrs