Atbilstības novērtējums Mašīnu direktīvas EK sertifikāts CE Mark marķējuma

 Saskaņā ar Direktīvas 2006/42/EK par mašīnām 12. pantu pastāv trīs varianti, kādos tiek veikts mašīnu atbilstības novērtējums:

- atbilstības novērtējuma procedūra, veicot ar iekšējās pārbaudes mašīnu ražotnē atbilstīgi Direktīvas 2006/42/EK VIII pielikumam, kurā ir aprakstīta procedūra, ar kuras starpniecību ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis, kurš veic 2. un 3. punktā noteiktos pienākumus, nodrošina un deklarē to, ka konkrētā mašīna atbilst Direktīvas 2006/42/EK attiecīgajām prasībām. Attiecībā uz katru konkrētās sērijas pārstāvošo tipu ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis sastāda tehnisko lietu, kāda minēta VII pielikuma A daļā. Ražotājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai ražošanas process nodrošinātu ražoto mašīnu atbilstību VII pielikuma A daļā minētajai tehniskajai lietai (tehniskajai dokumentācijai) un direktīvas prasībām;
- EK tipa pārbaudes procedūra atbilstīgi IX pielikumam un pārbaudes atbilstīgi VIII pielikumam;
- pilnīga kvalitātes nodrošināšanas procedūra atbilstīgi Direktīvas 2006/42/EK X pielikumam.
Ja izstrādājums ir minēts IV pielikumā iekļautajā uzskaitījumā, pārbaudē ir obligāti jāiesaista Eiropas pilnvarotā iestāde.
 
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.195 Rīgā 2008.gada 25.martā Mašīnu drošības noteikumi

 

 

Produkcijas sertifikācijas centrs