CE marķējums, CE zīme

Eiropas Savienībā CE marķējuma (CE zīmes) izmantošana tiek regulēta likumdošanas līmenī (Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmums Nr. 768/2008/EK). Produktu marķēšana ar CE zīmi nodrošina iespēju laist tos brīvā apritē Eiropas iekšējā tirgū. CE marķējums nav kvalitātes zīme, bet tikai zīme, kas norāda, ka produkts atbilst minimālajām prasībām, ko nosaka ES dalībvalstu, kā arī EBTA valstu – Islandes, Norvēģijas un Lihtenšteinas – saskaņotie tiesību akti. CE marķējums neietver norādi uz attiecīgā produkta ražošanas vietu, bet apliecina, ka tas ir noteiktajā kārtībā pārbaudīts un atbilst drošuma prasībām, tādējādi izpildot saskaņoto tiesību aktu nosacījumus.
Produkti tiek marķēti ar CE zīmi pirms to laišanas Kopienas iekšējā tirgū.
 
Marķēšanai ar CE zīmi nav pakļauti pārtikas produkti, medikamenti, kosmētikas līdzekļi, iepakojums un citi izstrādājumi, uz kuriem attiecas atsevišķas direktīvas, regulas un lēmumi.
Par prettiesisku marķēšanu ar CE zīmi ES dalībvalstīs ir paredzēts sods. Ja uzraudzības iestādes konstatē produktus ar prettiesiski uzliktu CE marķējumu, attiecīgie produkti tiek izņemti no tirgus aprites, un atkarībā no riska, kas saistīts ar šādu produktu lietošanu, var iestāties administratīvā atbildība vai kriminālatbildība.
Direktīvās, kas regulē ar produktu lietošanas drošumu, kā arī veselības un apkārtējās vides aizsardzību saistītos jautājumus, ir definēts apdraudējums, kas ražotājam jāidentificē un jānovērš. Ražotājs, kurš marķē savus produktus ar CE zīmi, deklarē, ka tie atbilst visu piemērojamo direktīvu prasībām.
 
Lai varētu marķēt produktus ar CE zīmi, ražotājam ir jāveic atbilstības novērtējuma procedūra saskaņā ar attiecīgajām Eiropas Savienības direktīvām.
Marķēšana ar CE zīmi ir obligāta noteiktiem produktiem, kas tiek ražoti ne tikai ES, bet arī trešajās valstīs un laisti apritē Kopienas teritorijā.
 
Eiropas Parlamenta un Padomes (09.07.2008.) Lēmums (Regula) Nr. 768/2008/EK par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 93/465/ EEK
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 765/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93
EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 126/2012 (2012. gada 13. jūlijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)

 

Produkcijas sertifikācijas centrs