Mašīnu Direktīva 2006/42/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/42/ES (98/37/ES, 98/79/ES) par mašīnām jeb Mašīnu direktīva (LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 186), attiecas uz visām jaunajām mašīnām, kas tiek laistas Eiropas Savienības iekšējā tirgū. Turklāt jēdziens „mašīnas” attiecas ne tikai uz veseliem (gataviem) izstrādājumiem, bet arī to sastāvdaļām, kas neatkarīgi cits no cita tiek laisti ES tirgus apritē, piemēram, dažādām drošības sistēmām, ko izmanto mašīnās un mehānismos, un dažādu veidu maināmām iekārtām.

Svarīgākā prasība, ko nosaka Direktīva 2006/42/ES, ir tāda, ka ražotājiem vai to pilnvarotajam pārstāvim ES ir jānodrošina mašīnu un mehānismu drošums, laižot tos tirgus apritē vai ekspluatācijā. Šī prasība attiecas arī uz lietotām (iepriekš ekspluatētām) mašīnām, ja tās ir jaunas Eiropas tirgum, tiek ievestas no teritorijas, kas atrodas ārpus EEZ robežām, laistas apritē pirmoreiz.
Direktīva par mašīnām patlaban ar atbilstīgu valsts tiesību aktu starpniecību ir ieviesta visās EEZ valstīs, tostarp ES un EBTA valstīs un Šveicē. Tas nozīmē, ka Direktīvas 2006/42/ES par mašīnām prasības attiecas uz visām jaunajām mašīnām EEZ un Šveices teritorijā, lai kurp tās netiktu piegādātas.
 
Saskaņā ar ES Mašīnu direktīvas prasībām, gadījumā, ja kāds mehānisms ir pārveidots vai atjaunots tik būtiski, ka tas var tikt uzskatīts par jaunu, vai tam ir pievienotas papildu sastāvdaļas, kuru atbilstība iepriekš nav pārbaudīta, mehānisms tiek uzskatīts par jaunu un ir pakļauts atbilstības apliecināšanas procedūrai.
Visai bieži uz mašīnām un mehānismiem var tikt attiecinātas arī vēl vairāku direktīvu prasības, tostarp šādas: elektromagnētiskās saderības prasības (Direktīva 2014/30/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību), elektrodrošības prasības (Direktīva 2014/35/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās), prasības attiecībā uz augstspiediena aprīkojumu (Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 29. maija Direktīva 97/23/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām), kā arī prasības, ko izvirza iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas ir paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē (Direktīva ATEX) u.c. ES direktīvas.
Veicot drošības risku detalizētu analīzi, ražotājam ir jāņem vērā apdraudējums, kas var rasties mašīnu un mehānismu ekspluatācijas laikā un ko izraisa aizķeršana, saspiešana, elektriskā strāvas trieciens, putekļi vai tvaiki, vibrācija, troksnis utt. Direktīva 2006/42/ES ražotājam kalpo kā vadlīnijas, lai nodrošinātu aizsardzību pret visiem iespējamajiem riskiem, kas ir obligāti jāņem vērā jau projektēšanas stadijā.
 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/14/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trokšņa emisiju vidē no iekārtām, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām, šādām iekārtām ir jāatbilst Eiropas Savienībā noteiktajiem trokšņa iedarbības robežlielumiem, un šādas iekārtas ietver 57 tipus.
Mašīnu marķēšana ar CE zīmi ES dalībvalstu teritorijā ir obligāta.

Mašīnu drošumu Latvijā regulē šādi normatīvie akti:

Ministru kabineta noteikumi Nr.195 Rīgā 2008.gada 25.martā Mašīnu drošības noteikumi

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana)

B modulis: ES tipa pārbaude

 

Produkcijas sertifikācijas centrs