Eiropas Savienības Jaunās un Globālās pieejas Direktīvas

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktiva 2014/35/EK (Direktīva 2006/95/EK  2006. gada 12. decembris ) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežā

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (pārstrādāšana)
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktiva 2014/30/EK (Direktīva 2004/108/EK 2004. gada 15. decembris) par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/105/EK (2009. gada 16. septembris) par vienkāršām spiedtvertnēm
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK ( 2009. gada 18. jūnijs ) par rotaļlietu drošumu

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (oficiāls tulkojums latviešu valodā)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 89/686/EEK (1989. gada 21. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/23/EK (2009. gada 23. aprīlis). par neautomātiskiem svariem.
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 90/385/EEK par aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm
 
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/142/EK (2009. gada 30. novembris) par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo.
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK (1999. gada 9. marts). par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 92/42/EEK. (1992. gada 21. maijs). par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 93/15/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 93/42/EEK paredzētajām prasībām attiecībā uz medicīnas ierīcēm, kas ražotas, izmantojot dzīvnieku izcelsmes
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktiva 2014/34/EK (Direktīva 94/9/EK 1994. gada 23. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām ATEX
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva  94/25/EK (1994. gada 16. jūnijs) par dalīb valstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem
 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas 2000/9/EK par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšana
 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/16/EK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz liftiem
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/23/EK (1997. gada 29. maijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz spiediena iekārtām
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/22/EK (2004. gada 31. marts) par mērinstrumentiem
 

 

Produkcijas sertifikācijas centrs