Zemsprieguma Elektroiekārtu Direktīva 2014/35/EK (2006/95/EK)

Direktīva 2014/35/EU kas attiecas uz elektrodrošību, tiek piemērota visām elektroiekārtām, kuras ir paredzēts realizēt vai izmantot Eiropas Savienības valstīs pie nominālā sprieguma 50 līdz 1000V maiņstrāvai un 75 līdz 1500V līdzstrāvai. Ministru kabineta noteikumi Nr. 209 Rīgā 2016. gada 12. aprīlī Iekārtu elektrodrošības noteikumi
 
Elektrodrošības Direktīva neattiecas uz elektroiekārtām, kuras paredzēts izmantot sprādzienbīstamās vidēs (ATEX), medicīnas elektriskām iekārtām, ieskaitot rentgenu, dažāda veida liftu elektriskajām detaļām un mezgliem, elektroskaitītājiem, dažāda veida elektrisko lauku mērinstrumentiem, kā arī uz speciāliem aprīkojumiem, kuri paredzēti dzelzceļa, aviācijas un kuģu izmantošanā. Attiecībā uz iepriekš uzskaitītajiem produktiem, Eiropas Savienībā ir direktīvas, kas attiecas tieši uz šo produkciju. Zemsprieguma Direktīva attiecas uz patēriņa precēm, dažāda veida elektriskām ierīcēm, elektriskajiem rokas instrumentiem, dažādas nozīmes apgaismes iekārtām, elektriskajām uzstādāmajām iekārtām, kabeļu sistēmu pagarinātāju un savienotāju ierīcēm . Elektrodrošības Direktīva attiecas un konkrētu elektrisko aprīkojumu un elektriskām iekārtām, kā arī uz ierīcēm, kuras var tikt uzstādītas citā ierīcē un iekārtā, bet drošības atbilstība ir atkarīga no konkrētās elektriskās iekārtas. Elektroierīces un iekārtas sastāvdaļas atsevišķi neiziet elektrodrošības sertificēšanas procedūru un netiek atsevišķi marķētas ar CE zīmi (CE Mark), pārbaudes tiek veiktas visam produktam kopā.
 
LVD Direktīva attiecas ne tikai uz elektriskajiem izraisītajiem riskiem, bet arī uz mehāniskajiem, ķīmiskajiem, kas savukārt ir atkarīgs no konkrētās produkcijas. Elektrodrošības Direktīva iekļauj arī tādus jēdzienus kā vibrācija, ergonomika, troksnis. Eiropas Savienības valstīm ir jāizmanto drošības principi saskaņā ar Direktīvu 2006/95/EC un nav tiesīgas prasīt ražotājiem citu drošības līmeni, kas nav noteikts šajā ES Direktīvā. Ražotājam ir pienākums nodrošināt drošu produkciju, balstoties uz Eiropas atbilstību pēc LVD Direktīvas. Gadījumos, kad nav Eiropas un valsts standartu, kuri var tikt piemēroti produkcijas ražošanā un projektēšanā, ražotājam ir tiesības nodrošināt drošības atbilstību, pamatojoties uz starptautiskajiem standartiem vai citiem parametriem, kas nav pretrunā ar Direktīvas 2014/35/EC prasībām.
 
Elektrodrošības Direktīva pietiekami bieži tiek piemērota arī produkcijai, kurai jāatbilst arī citām ES Direktīvām, piemēram, 89/106/EEC Būvizstrādājumu Direktīvai, 92/42/EEC Direktīvai, 2009/42/EC Direktīvai un citām. Izstrādājumiem, kuri attiecas uz Direktīvu LVD ir jāatbilst ES harmonizētajiem standartiem. Izstrādājumi, kuri neiziet sertifikācijas procedūru (CE marķējuma tiesības) netiek atļauts laist ES tirgū. Visi elektrisko izstrādājumu ražotājiem vai importētājiem ir jāgarantē savas produkcijas atbilstību LVD Direktīvas prasībām.
 
Ražotājam ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ražošanas process garantē produkta atbilstību tehniskai dokumentācijai un Direktīvas 2006/95/EC (2014/35/EC) prasībām, kā arī harmonizētajiem standartiem (Eiropas standarti) vai arī tehniskiem risinājumiem, ja tika izmantoti un atbilda direktīvas noteikumiem.
Visiem produktiem, kuriem jāatbilst LVD Direktīvai, jāatbilst arī Restriction of Hazardous Substance direktīvai, Direktīva RoHS. Vielu saturu testēšana saskaņā ar Direktīvu RoHS ir obligāta. Izpildes termiņi, procedūru un izmaksas var noteikt tikai pēc produkta parauga apskates.
 
 
Ražotājam ir jāsagatavo tehniskā dokumentācija (tehniskais fails), kurā obligāti ir jāiekļauj:
 
- projekta dokumentācija, rasējumi, komponentu un mezglu shēmas;
- apraksti un skaidrojumi pie izstrādājuma shēmām un rasējumiem;
- pierādījumu bāze par atbilstību Direktīvai 2014/35/EC;
- harmonizēto standartu uzskaitījums (Eiropas standartu), kuri tika piemēroti pilnībā vai daļēji, un risinājumu apraksts, kuri tika pieņemti, lai tiku izpildīta produkta drošība;
- pārbaužu rezultāti un protokoli.
 
Produkcijas sertifikācijas centrs