Elektromagnētiskās Savietojamības Direktīva 2014/30/EK

Elektrisko un elektronisko iekārtu vai stacionāro kompleksu atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/30/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību prasībām tiek noteikta, novērtējot attiecīgās iekārtas vai stacionārā kompleksa spēju apmierinoši funkcionēt, neradot nepieņemamu elektromagnētisko iedarbību, kas rada traucējumus citu iekārtu darbībā.
Iekārtas, ņemot vērā jaunākos tehnikas sasniegumus, jāprojektē un jāizgatavo tā, lai nodrošinātu to, ka:
ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, virs kura radioiekārtas un telesakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nevar darboties, kā paredzēts;
tās neiespaido tādi elektromagnētiskie traucējumi, kas paredzami to paredzētajā lietojumā, un tas ļauj tām darboties bez paredzētajā lietojumā nepieņemamiem traucējumiem.
Atbilstības novērtēšana ir process, kura laikā tiek apliecināta iekārtas atbilstība direktīvas galvenajām prasībām, kas uz to attiecas.
Atbilstības novērtējuma procedūras:
A modulis:  Iekšējā ražošanas kontrole
B modulis: ES tipa pārbaude
C modulis: atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli
Pienākums pārbaudīt un apliecināt atbilstību direktīvas prasībām attiecas uz personām un organizācijām, kuras laiž elektriskās un elektroniskās iekārtas tirgus apritē Eiropas Savienībā. Izstrādājumi, kas atbilst Direktīvas 2014/30/ES prasībām, ir obligāti jāmarķē ar CE zīmi.

Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr. 208 Rīgā 2016. gada 12. aprīlī 

EMC Direktiva

Produkcijas sertifikācijas centrs