Mašīnbūves saskaņotie standarti

LVS EN 13414-1 Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 1. daļa: Parasto celšanas darbu stropes Steel wire rope slings - Safety - Part 1: Slings for general lifting service Стропыизстальныхпроволочныхканатов. Безопасность. Часть 1. Стропы для основных подъемных работ

LVS EN 13414-2 Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 2. daļa: Specifikācija ražotāja sniegtajai lietošanas un apkopes informācijai Steel wire rope slings - Safety - Part 2: Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer Стропыизстальныхтросов. Безопасность. Часть 2. Технические требования к информации по использованию и обслуживанию оборудования, представляемой производителем

LVS EN 13414-3 Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 3. daļa: Starpgredzeni un kabeļu cauraustās stropes Steel wire rope slings - Safety - Part 3: Grommets and cable-laid slings Стропыизстальныхпроволочныхканатов. Безопасность. Часть 3. Коуши и грузоподъемные петли из каната

LVS EN 13418 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Plēvju vai lokšņu uztīšanas mašīnas. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Winding machines for film or sheet - Safety requirements Машиныпопроизводствурезиновыхипластмассовыхизделий. Намоточные станки для пленки или листа. Требования безопасности

LVS EN 13448 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Starprindu pļāvēji. Drošums Agricultural and forestry machinery - Inter-row mowing units – Safety Машиныдлясельскохозяйственныхработилесоводства. Междурядные косилки. Безопасность

LVS EN 13457 Apavu, ādasunmākslīgās ādasizstrādājumuražošanasiekārtas. Sadalīšanas, griešanas, līmēšanas un līmes žāvēšanas iekārtas. Prasības iekārtu drošumam Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Splitting, skiving, cutting, cementing and cement drying machines - Safety requirements Машиныдляизготовленияобуви, изделийизкожииискусственнойкожи. Двоильные, скребковые, резательные машины и машины для нанесения и сушки клеящих веществ. Требования безопасности

LVS EN 13478 Mašīnu drošums. Ugunsdrošība Safety of machinery - Fire prevention and protection Безопасность машин. Противопожарная защита

LVS EN 13490 Mehāniskās vibrācijas. Industriālie transportlīdzekļi. Operatora sēdekļa vibrāciju izvērtēšana laboratorijā un specificēšana Mechanical vibration - Industrial trucks - Laboratory evaluation and specification of operator seat vibration Вибрациямеханическая. Промышленные погрузчики. Лабораторные испытания и технические условия для оценки вибрации на сиденье оператора

LVS EN 13524 Autoceļu apkopes mašīnas. Drošuma prasības Highway maintenance machines - Safety requirements Машины для технического обслуживания и ремонта автомагистралей. Требования безопасности

LVS EN 13525 Mežkopības mašīnas. Koksnes kapāšanas mašīnas. Drošums Forestry machinery - Wood chippers – Safety Машины для лесного хозяйства. Машины для измельчения древесины. Безопасность

LVS EN 13531 Zemesdarbu mašīnas. Miniekskavatoru pierīce operatora aizsardzībai apgāšanās gadījumā (TOPS). Laboratorijas testi un veiktspējas prasības Earth-moving machinery - Tip-over protection structure (TOPS) for compact excavators - Laboratory tests and performance requirements (Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании для малогабаритных экскаваторов. Лабораторные испытания и требования к эксплуатационным характеристикам

LVS EN 13534 Pārtikas apstrādes mašīnas. Sālījuma iešļircināšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Curing injection machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для посола шприцеванием. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13557 Celtņi. Galvenās vadības ierīces un vadības stacijas Cranes - Controls and control stations Краны. Элементы и посты управления

LVS EN 13561 Ārējās žalūzijas. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību External blinds - Performance requirements including safety Роллетывнешние. Требования к эксплуатационным характеристикам, включая безопасность

LVS EN 13570 Pārtikas apstrādes mašīnas. Maisīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Mixing machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Смесительные машины. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13586 Celtņi. Piekļuve Cranes – Access Краны. Системы доступа

LVS EN 13591 Pārtikas apstrādes mašīnas. Krāšņu ar stacionāru klonu piekraušanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Fixed deck oven loaders - Safety and hygiene requirements Посадчики в печь со стационарной платформой. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13617-1 Degvielas uzpildes stacijas. 1. daļa: Drošuma prasības degvielas uzpildes automātu un attālināto sūkņagregātu konstrukcijai un darbībai Petrol filling stations - Part 1: Safety requirements for construction and performance of metering pumps, dispensers and remote pumping units Станциибензозаправочные. Часть 1. Требования безопасности к конструкции и функционированию дозировочных насосов, заправочных колонок и насосных установок с дистанционным управлением

LVS EN 13621 Pārtikas apstrādes mašīnas. Salātu centrifūgas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Salad dryers - Safety and hygiene requirements Сушильные машины для салата. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13659+A1:2009 Slēģi. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību Shutters - Performance requirements including safety Жалюзи. Требования к эксплуатационным характеристикам, включая безопасность

LVS EN 13675+A1:2010 Mašīnu drošums. Drošuma prasības cauruļu veidošanas, velmēšanas un apdares iekārtām Safety of machinery - Safety requirements for tube forming and rolling mills and their finishing line equipment Безопасность машин. Требования безопасности к формовочным станам для труб и трубопрокатным станам и их отделочному линейному оборудованию

LVS EN 13683+A2:2011 Dārza iekārtas. Smalcinātāji ar iebūvētu piedziņu. Drošums Garden equipment - Integrally powered shredders/chippers – Safety Оборудование садовое. Измельчители и рубительные машины с приводом. Безопасность

LVS EN 13684+A3:2010 Dārza mašīnas un rīki. Kājniekvadāmi zālienu aeratori un skarifikatori. Drošums Garden equipment - Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers – Safety Аппараты для аэрации газонов и культиваторы-рыхлители, управляемые рядом идущим оператором. 

LVS EN 13731:2008 Cēlējmaisu sistēmas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Drošuma un veiktspējas prasības Lifting bag systems for fire and rescue service use - Safety and performance requirements Системы пневматических домкратов для служб пожарной охраны и спасения. Требования безопасности и требования к эксплуатационным характеристикам

LVS EN 13732+A2:2009 Pārtikas apstrādes mašīnas. Piena dzesēšanas rezervuāri fermās. Konstrukcijas, veiktspējas, lietošanas piemērotības, drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Bulk Milk Coolers on Farms - Requirements for construction, performance, suitability for use, safety and hygiene Установки для охлаждения емкостей с молоком для производителей молока. Требования к конструкции, эксплуатационным характеристикам, пригодности к использованию, требования безопасности и гигиены

LVS EN ISO 13732-1:2009 Siltumvides ergonomika. Metodes, kā noteikt cilvēka ķermeņa reakciju uz saskari ar virsmām. 1. daļa: Karstas virsmas (ISO 13732-1:2006) Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006) Эргономика температурной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности

LVS EN ISO 13732-3:2009 Siltumvides ergonomika. Metodes, kā noteikt cilvēka ķermeņa reakciju uz saskari ar virsmām. 3. daļa: Aukstas virsmas (ISO 13732-3:2005) Ergonomics of the thermal environment - Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces - Part 3: Cold surfaces (ISO 13732-3:2005) Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 3. Холодные поверхности

LVS EN 13736+A1:2009 Darbmašīnu drošums. Pneimatiskās preses Safety of machine tools - Pneumatic presses Безопасность металлообрабатывающего оборудования. Пневматические прессы

LVS EN ISO 13753:2008 Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Rokas-plaukstas vibrācijas. Ar rokas-plaukstas sistēmu slogotu elastīgo materiālu vibrāciju pārneses spēju mērīšanas metode (ISO 13753:1998) Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system Вибрацияиудармеханические. Вибрация, передаваемая на руки. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой «кисть- рука»

LVS EN ISO 13849-1:2008 Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 1. daļa: Vispārīgie projektēšanas principi (ISO 13849-1:2006) Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006) Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы конструирования

LVS EN ISO 13849-1:2008 /AC:2009 Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 1. daļa: Vispārīgie projektēšanas principi (ISO 13849-1:2006/Cor 1:2009) Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design (ISO 13849-1:2006) Безопасность машин. Элементы систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы конструирования

LVS EN ISO 13849-2:2008 Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 2. daļa: Validācija (ISO 13849-2:2003) Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 2. Валидация

LVS EN ISO 13850:2008 Mašīnu drošums. Avārijaptures ierīces. Konstruēšanas principi (ISO 13850:2006) Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы конструирования

LVS EN ISO 13855:2010 Mašīnu drošums. Aizsargiekārtu pozicionēšana attiecībā uz cilvēku ķermeņu daļu tuvošanās ātrumu (ISO 13855:2010) Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body Безопасность машин. Размещение защитного оборудования с учетом скоростей приближения частей тела человека

LVS EN ISO 13857:2008 Mašīnu drošums. Drošuma atstatumi, kas novērš bīstamo zonu aizsniedzamību ar rokām un kājām Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs Безопасность машин. Безопасные расстояния, предохраняющие верхние и нижние конечности от попадания в опасные зоны

LVS EN 13862+A1:2009 No minerālmateriāliem veidotu grīdu apstrādes mašīnas. Drošums Floor cutting-off machines – Safety Машины для нарезки швов. Безопасность

LVS EN 13870+A1:2010Pārtikas apstrādes mašīnas. Ciršanas mašīnas gaļas un tai līdzīgu produktu porcionēšanai. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Chop cutting machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для рубки и резки с прямыми ножами. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13871+A1:2010 Pārtikas apstrādes mašīnas. Mašīnas produktu griešanai kubiņu formā. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов для нарезания продукта в форме кубиков. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13885+A1:2010 Pārtikas apstrādes mašīnas. Klipmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Clipping machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для обрезания. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13886 Pārtikas apstrādes mašīnas. Vārīšanas katli ar maisītāju un/vai mikseri ar piedziņu. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Cooking kettles equipped with powered stirrer and/or mixer - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Варочные котлы с мешалкой с приводом и/или миксером. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13889 Kaltas tērauda cilpas parastai celšanai. Taisnas un izliektas cilpas. 6. klase. Drošums Forged steel shackles for general lifting purposes - Dee shackles and bow shackles - Grade 6 – Safety Серьги стальные кованые грузоподъемные общего назначения. Серьги с D-образными кольцами и дуговые серьги. Класс 6. Безопасность

LVS EN 13898 Darbmašīnas. Drošums. Auksta metāla zāģēšanas mašīnas Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal Станки. Безопасность. Механические пилы для холодного металла

LVS EN 13898 Darbmašīnas. Drošums. Auksta metāla zāģēšanas mašīnas Machine tools - Safety - Sawing machines for cold metal Станки. Безопасность. Механические пилы для холодного металла

LVS EN 13951 Šķidrumu sūkņi. Drošuma prasības. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes iekārtas. Konstruktīvās prasības higiēnas nodrošināšanai lietošanas laikā Liquid pumps - Safety requirements - Agrifoodstuffs equipment; Design rules to ensure hygiene in use Насосы для подачи жидкости. Требования безопасности. Оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. Правила проектирования для обеспечения гигиены при использовании

LVS EN 13954 Pārtikas apstrādes mašīnas. Maizes griezēji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Bread slicers - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Хлеборезальные машины. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 13977 Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Drošuma prasības būvniecībai un uzturēšanai paredzētajai portatīvajai tehnikai un portatīvajām drezīnām Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance Железные дороги. Рельсовый путь. Требования безопасности к передвижным машинам и тележкам для строительства и технического обслуживания

LVS EN 13985 Darbmašīnas. Drošums. Giljotīngrieznes Machine tools - Safety - Guillotine shears Оборудование металлообрабатывающее. Безопасность. Ножницы гильотинные

LVS EN 14010 Mašīnu drošums. Iekārtas autostāvvietām ar elektropiedziņu. Drošuma un elektromagnētiskās savietojamības prasības konstruēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā stadijās Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages Безопасность машин. Размещение автомобилей на стоянке с применением механических средств. Требования безопасности и электромагнитной совместимости на этапах проектирования, производства, монтажа и ввода в эксплуатацию

LVS EN 14017 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Cieto minerālmēslu izkliedētāji. Drošums Agricultural and forestry machinery - Solid fertilizer distributors – Safety Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины для внесения твердых удобрений. Безопасность

LVS EN 14018 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Sēklu sējmašīnas. Drošums Agricultural and forestry machinery - Seed drills – Safety Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Сеялки рядовые. Безопасность

LVS EN 14033-3 Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Dzelzceļa būvniecības un uzturēšanas mašīnas. 3. daļa: Vispārīgās drošuma prasības Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements Железные дороги. Рельсовый путь. Рельсовые ремонтно-строительные машины. Часть 3. Общие требования безопасности

LVS EN 14043 Augstumpacēlāji, kas paredzēti ugunsdzēsības dienestam. Izbīdāmās autokāpnes ar kombinētām pārvietošanas iespējām. Drošuma un veiktspējas prasības un testa metodes High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods Оборудование высокоподъемное выдвижное для пожаротушения. Лестницы поворотные с комбинированным движением. Требования безопасности, технические требования и методы испытаний

LVS EN 14044 Augstumpacēlāji, kas paredzēti ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Autokāpnes ar secīgām pārvietošanās iespējām. Drošuma un veiktspējas prasības un testa metodes High rise aerial appliances for fire service use - Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods Оборудование высокоподъемное выдвижное для пожаротушения. Лестницы поворотные с последовательным движением. Требования безопасности, технические требования и методы испытаний

LVS EN 14070 Darbmašīnu drošums. Pārneses mašīnas un speciālās mašīnas Safety of machine tools - Transfer and special-purpose machines Станки. Специальные многопозиционные агрегатные станки

LVS EN 14070 Darbmašīnu drošums. Pārneses mašīnas un speciālās mašīnas Safety of machine tools - Transfer and special-purpose machines Станки. Специальные многопозиционные агрегатные станки

LVS EN ISO 14122-1 Mašīnu drošība - Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 1.daļa: Stacionāru piekļuves līdzekļu starp diviem līmeņiem izvēle Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means of access between two levels Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 1. Выбор постоянных средств доступа между двумя уровнями

LVS EN ISO 14122-1 Mašīnu drošums. Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām. 1. daļa: Stacionāro piekļuves līdzekļu izvēle piekļuvei starp diviem līmeņiem. 1. labojums (ISO 14122-1:2001/Amd 1:2010) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 1: Choice of fixed means of access between two levels Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 1. Выбор постоянных средств доступа между двумя уровнями

LVS EN ISO 14122-2 Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 2.daļa: Darba platformas un tiltiņi Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 2. Рабочие платформы и проходы

LVS EN ISO 14122-2 Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām. 2.daļa: Darba platformas un tiltiņi (ISO 14122-2:2001/Amd 1:2010) Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 2: Working platforms and walkways Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 2. Рабочие платформы и проходы

LVS EN ISO 14122-3 Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 3.daļa: Kāpnes, sastatņu kāpnes un margas Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails

LVS EN ISO 14122-4 Mašīnu drošība - Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām - 4.daļa: Stacionāras kāpnes Safety of machinery - Permanent means of access to machinery - Part 4: Fixed ladders Безопасность машин. Средства доступа к механизмам постоянные. Часть 4. Стационарные лестницы

 

LVS EN ISO 14159 Mašīnu drošums. Higiēnas prasības mašīnu konstruēšanā Safety of machinery - Hygiene requirements for the design of machinery Безопасность машин. Гигиенические требования к конструкции машин

LVS EN 14238 Celtņi. Manuāli vadāmas kravas pārvietošanas ierīces Cranes - Manually controlled load manipulating devices Краны. Грузоподъемные устройства с ручным управлением

LVS EN ISO 14314 Iekšdedzes virzuļmotori. Reversīvās iedarbināšanas iekārtas. Vispārīgās drošuma prasības (ISO 14314:2004) Reciprocal internal combustion engines - Recoil starting equipment - General safety requirements Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Пусковое оборудование обратного хода. Общие требования безопасности

LVS EN 14439 Celtņi. Drošums. Torņa celtņi Cranes - Safety - Tower cranes Краны. Безопасность. Башенные краны

LVS EN 14462 Virsmas apstrādes iekārtas. Trokšņa testa kodekss virsmas apstrādes iekārtām ieskaitot kraušanas palīgierīces. 2. un 3. precizitātes pakāpe Surface treatment equipment - Noise test code for surface treatment equipment including its ancillary handling equipment - Accuracy grades 2 and 3 Оборудование для обработки поверхности. Нормы и правила испытаний на шумность оборудования для обработки поверхности, включая вспомогательное ручное оборудование. Классы точности 2 и 3

LVS EN 14466 Ugunsdzēsības sūkņi. Pārnesamie sūkņi. Drošības un veiktspējas prasības, testi Fire-fighting pumps - Portable pumps - Safety and performance requirements, tests Насосы противопожарные. Насосы переносные. Требования безопасности и требования к рабочим характеристикам, испытания

LVS EN 14492-1 Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar motorpiedziņu. 1. daļa: Vinčas ar motorpiedziņu Cranes - Power driven winches and hoists - Part 1: Power driven winches Краны. Механические лебедки и тали. Часть 1. Механические лебедки

LVS EN 14492-2 Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar piedziņu. 2. daļa: Pacēlāji ar piedziņu Cranes - Power driven winches and hoists - Part 2: Power driven hoists Краны. Механические лебедки и тали. Часть 2. Механические тали

LVS EN 14502-2 Celtņi. Cilvēku celšanas ierīces. 2. daļa: Vadības kabīnes ar maināmu augstumu Cranes - Equipment for the lifting of persons - Part 2: Elevating control stations Краны. Оборудование для подъема людей. Часть 2. Посты управления подъемными механизмами

LVS EN 14655 Pārtikas apstrādes mašīnas. Bagešu šķēlētāji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для резки длинного французского хлеба. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 14656 Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda un krāsaino metālu ekstrūderiem Safety of machinery - Safety requirements for extrusion presses for steel and non-ferrous metals Безопасность машин. Требования безопасности к экструзионным прессам для стали и цветных металлов

LVS EN 14658 Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Vispārīgās drošuma prasības nepārtrauktas darbības iekārtām brūnogļu ieguves karjeros Continuous handling equipment and systems - General safety requirements for continuous handling equipment for opencast lignite mining Системы и оборудование конвейерные. Основные требования безопасности для конвейерного оборудования на открытой горной разработке лигнита

LVS EN 14673 Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda un krāsaino metālu karstās kalšanas hidropiedziņas presēm ar vaļējām štancēm Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals Безопасность машин. Требования безопасности к горячештамповочным прессам с гидроприводом для ковки стали и цветных металлов

LVS EN 14677 Mašīnu drošums. Tērauda iegūšana no metāllūžņiem. Mašīnas un iekārtas darbam ar izkausētu tēraudu Safety of machinery - Secondary steelmaking - Machinery and equipment for treatment of liquid steel Безопасность машин. Вторичная переработка стали. Станки и оборудование для обработки жидкой стали

LVS EN 14681 Mašīnu drošums. Drošuma prasības mašīnām un iekārtām, kas paredzētas tēraudkausēšanai elektroloka krāsnīs Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for production of steel by electric arc furnaces Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах

LVS EN 14710-1 Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi bez palaidēja. 1. daļa: Klasifikācija, vispārīgās un drošības prasības Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements Насосы противопожарные. Противопожарные центробежные насосы без заправки. Часть 1. Классификация, общие требования и требования безопасности

LVS EN ISO 14738 Mašīnu drošums. Antropometriskās konstruktīvās prasības darbvietām pie mašīnām (ISO 14738:2002, ieskaitot Cor 1:2003 un Cor 2:2005) Safety of machinery - Anthropometric requirements for the design of workstations at machinery (ISO 14738:2002, including Cor 1:2003 and Cor 2:2005) Безопасность машин. Антропометрические требования для проектирования рабочих мест машин

LVS EN 14753 Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda nepārtrauktās liešanas mašīnām un iekārtām Safety of machinery - Safety requirements for machinery and equipment for continuous casting of steel Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для непрерывной разливки стали

LVS EN 14886 Plastmasas un gumijas apstrādes mašīnas. Putubloku lentnaža griešanas mašīnas. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Bandknife cutting machines for block foams - Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Ленточные резательные машины для пеноблоков. Требования безопасности

LVS EN 14910 Dārza iekārtas. No aizmugures vadāmi ar iekšdedzes motoru aprīkoti trimeri. Drošums Garden equipment - Walk-behind combustion engine powered trimmers – Safety Оборудование садовое. Машины для обрезки с приводом от двигателя внутреннего сгорания, управляемые идущим сзади оператором. Безопасность

LVS EN 14930 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas un dārzkopības iekārtas. Kājniekvadāmās un rokturamās mašīnas. Karstu virsmu piekļūstamības noteikšana Agricultural and forestry machinery and gardening equipment - Pedestrian controlled and hand-held machines - Determination of accessibility of hot surfaces Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства и садовое оборудование. Машины, управляемые рядом идущим оператором, и ручные машины. Определение доступности рабочих поверхностей

LVS EN 14957 Pārtikas apstrādes mašīnas. Trauku mazgāšanas konveijermašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Посудомоечные машины с конвейером. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 14958 Pārtikas apstrādes mašīnas. Miltu un mannas putraimu malšanas un apstrādes mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Machinery for grinding and processing flour and semolina - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для помола и обогащения муки и крупки. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 14973 Apakšzemes konveijeru lentes. Elektrodrošuma un uzliesmojumdrošuma prasības Conveyor belts for use in underground installations - Electrical and flammability safety requirements Ремни конвейерные для подземных установок. Требования электрической и противопожарной безопасности

LVS EN ISO 14982 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Elektromagnētiskā saderība. Testēšanas metodes un pieņemšanas kritēriji (ISO 14982:1998) Agricultural and forestry machinery - Electromagnetic compatibility - Test methods and acceptance criteria (ISO 14982:1998) Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Электромагнитная совместимость. Методы испытаний и критерии приемки

LVS EN 14985 Celtņi. Grozāmceltņi ar strēli Cranes - Slewing jib cranes Краны. Подъемный кран с поворотной стрелой

LVS EN 15000 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Pašgājēji transportlīdzekļi ar mainīgu darbības tālumu. Specifikācija, veiktspēja un testēšanas prasības gareniskā kravas momenta indikatoriem un gareniskā kravas momenta ierobežotājiem Safety of industrial trucks - Self propelled variable reach trucks - Specification, performance and test requirements for longitudinal load moment indicators and longitudinal load moment limiters Безопасность промышленных погрузчиков. Погрузчики самоходные с изменяющимся вылетом. Технические условия, требования к эксплуатационным характеристикам и испытаниям индикаторов продольного грузового момента и ограничителей продольного грузового момента

LVS EN 15011 Celtņi. Tilta un buka celtņi Cranes - Bridge and gantry cranes Краны. Мостовые и козловые краны

LVS EN 15027 Celtniecības darbvietā izmantojami transportējami sienas zāģi un stieples zāģi. Drošums Transportable wall saw and wire saw equipment for job site – Safety Оборудование для переносных стенорезных машин и проволочных пил, применяемых на стройплощадках. Безопасность

LVS EN 15056 Celtņi. Prasības konteineru satvērējierīcēm Cranes - Requirements for container handling spreaders Краны. Требования к спредерам для погрузки/выгрузки контейнеров

LVS EN 15059 Sniega tīrīšanas mašīnas. Drošuma prasības Snow grooming equipment - Safety requirements Оборудование для очистки снега. Требования безопасности

LVS EN 15061 Mašīnu drošums. Drošuma prasības slokšņu apstrādes līnijas mašīnām un iekārtām Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию линии обработки полос

LVS EN 15067 Gumijas un plastmasas apstrādes mašīnas. Somām un maisiem paredzētas plēves apstrādes mašīnas. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Film converting machines for bags and sacks - Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Бумагоперерабатывающие пленочные машины для сумок и бумажных пакетов. Требования безопасности

LVS EN 15093 Mašīnu drošums. Drošuma prasības karstajām plakanvelmētavām Safety of Machinery - Safety requirements for hot flat rolling mills Безопасность машин. Требования безопасности к станам для горячей прокатки плоских профилей

LVS EN 15094 Drošuma prasības aukstajām plakanvelmētavām Safety of Machinery - Safety requirements for cold flat rolling mills Безопасность машин. Требования безопасности к станам для холодной прокатки плоских профилей

LVS EN 15095 Ar motorpiedziņu aprīkoti mobili sastatņi, plaukti, karuseļi un noliktavu lifti. Drošuma prasības Power-operated mobile racking and shelving, carousels and storage lifts - Safety requirements Механически управляемые передвижные стеллажи и полки, карусели и лифтовые системы складирования. Требования безопасности

LVS EN 15162 Dabiskā akmens rakšanas un mehāniskās apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības gaterzāģiem Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety requirements for gang saws Машины и установки для добычи и обработки природного камня. Требования безопасности к пилорамам

LVS EN 15163 Dabiskā akmens ieguves un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošums. Prasības zāģiem ar dimanta stiepli Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond wire saws Машины и установки для эксплуатации и обработки природного камня. Требования безопасности к станкам для резки алмазной проволкой

LVS EN 15164 Dabiskā akmens ieguves un apstrādes mašīnas un ierīces. Drošums. Prasības ķēdes un lentas tipa izzāģēšanas mašīnām Machines and plants for mining and tooling of natural stone - Safety - Requirements for chain- and belt-slotting machines Машины и установки для добычи и обработки природного камня. Безопасность. Требования к цепным и ленточным прорезным станкам

LVS EN 15166 Pārtikas rūpniecības mašīnas. Automātiskās liemeņu skaldīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Automatic back splitting machines of butchery carcasses - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Автоматические машины для разделки мясных туш на пласт со спинки. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 15268 Degvielas uzpildes stacijas. Drošuma prasības iegremdējamu sūkņagregātu konstrukcijai Petrol filling stations - Safety requirements for the construction of submersible pump assemblies Станции бензозаправочные. Требования безопасности к конструкции погружных насосов в сборе

LVS EN 15503 Dārza iekārtas. Pūtējiekārtas, vakuumiekārtas un pūtēj/vakuumiekārtas. Drošums Garden equipment - Garden blowers, vacuums and blower/vacuums – Safety Оборудование садовое. Садовые вентиляторы, пылесосы и пылесосы-вентиляторы. Безопасность

LVS EN ISO 15536-1 Ergonomika. Datormanekeni un ķermeņa maketi. 1. daļa: Vispārīgās prasības Ergonomics - Computer manikins and body templates - Part 1: General requirements Эргономика. Компьютерные манекены и шаблоны человеческого тела. Часть 1. Общие требования

LVS EN 15695-1 Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 1. daļa: Kabīņu klasifikācija, prasības un testēšanas procedūras Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the operator (driver) against hazardous substances - Part 1: Cab classification, requirements and test procedures Тракторы для сельскохозяйственных работ и самоходные опрыскиватели. Защита оператора (водителя) от вредных веществ. Часть 1. Классификация кабин, требования и процедуры испытаний

LVS EN 15695-2 Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 2. daļa: Filtri, prasības un testēšanas procedūras Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the operator (driver) against hazardous substances - Part 2: Filters, requirements and test procedures Тракторы для сельскохозяйственных работ и самоходные опрыскиватели. Защита оператора (водителя) от вредных веществ. Часть 2. Фильтры, требования и процедуры испытаний

LVS EN 15700 Lentes transportieris, kas paredzētas ziemas sportam vai atpūtai, drošums Safety for conveyor belts for winter sport or leisure use Безопасность лент транспортеров, используемых для зимних видов спорта и отдыха

LVS EN ISO 15744 Rokas pārnēsājamie mehāniskās piedziņas darbarīki. Trokšņa mērīšanas kodekss. Inženiermetode (2. klase) (ISO 15744:2002) Hand-held non-electric power tools - Noise measurement code - Engineering method (grade 2) Инструменты ручные неэлектрические механизированные. Свод правил по измерению уровня шума. Технический метод (этап 2)

LVS EN 15746-2 Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Autoceļu-dzelzceļa mašīnas un to aprīkojums. 2.daļa: Vispārīgās drošuma prasības Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements Железные дороги. Рельсовый путь. Машины для передвижения по автомобильным и железным дорогам и связанное с ними оборудование. Часть 2. Общие требования безопасности

LVS EN 15774 Pārtikas apstrādes mašīnas. Apstrādes mašīnas svaigiem un pildītiem makaronu izstrādājumiem (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi). Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Machines for processing fresh and filled pasta (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi) - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для обработки свежей пасты и пасты с наполнителями (тальятелле, каннеллони, равиоли, тортеллини, орекьетте и ньокки). Требования безопасности и гигиены

LVS EN 15811 Lauksaimniecības mašīnas. Jaudas pārvades ierīču kustīgo daļu aizsargi. Ar instrumentu palīdzību atverams aizsargs Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening with tool Машины сельскохозяйственные. Защитные устройства для движущихся частей механической передачи. Защитное устройство, открывающееся с помощью инструмента

LVS EN 15811 Lauksaimniecības mašīnas. Jaudas pārvades ierīču kustīgo daļu aizsargi. Ar instrumentu palīdzību atverams aizsargs Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening with tool Машины сельскохозяйственные. Защитные устройства для движущихся частей механической передачи. Защитное устройство, открывающееся с помощью инструмента

LVS EN 15830 Paaugstinātas caurejamības transportlīdzekļi ar mainīgu darbības tālumu. Redzamība. Testa metodes un verifikācija Rough-terrain variable reach trucks - Visibility - Test methods and verification Погрузчики повышенной проходимости с изменяющимся вылетом. Обзорность. Методы испытаний и верификация

LVS EN 15861 Pārtikas apstrādes mašīnas. Kūpinātavas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Smokehouses - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Коптильни. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 15895 Ar kasetni aprīkoti rokturamie instrumenti. Drošuma prasības. Stiprināšanas un marķēšanas instrumenti Cartridge operated hand-held tools - Safety requirements - Fixing and hard marking tools Инструменты ручные кассетные. Требования безопасности. Фиксирующие и металлические разметочные инструменты

LVS EN 15949 Drošuma prasības stieņu, konstrukciju tēraudu un stiepļu velmētavām Safety of machinery - Safety requirements for bar mills, structural steel mills and wire rod mills Безопасность машин. Требования безопасности к заготовочным, балочным и проволочно-мелкосортным прокатным станам

LVS EN 15967 Gāzu un tvaiku eksplozijas maksimālā spiediena un tā paaugstināšanās maksimālā ātruma noteikšana Determination of maximum explosion pressure and the maximum rate of pressure rise of gases and vapours Определение максимального давления взрыва и максимальной скорости нарастания давления газов и паров

LVS EN 15997 Visurgājēju transportlīdzekļi (ATVs – kvadracikli). Drošuma prasības un testa metodes All terrain vehicles (ATVs - Quads) - Safety requirements and test methods Вездеходы (ATV. Квадроциклы). Требования безопасности и методы испытаний

LVS EN 16005 Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods Ieejas durvis ar mehanizētu piedziņu. Lietošanas drošums. Prasības un testēšanas metodes Проемы дверные входные с механическим приводом. Эксплуатационная безопасность. Требования и методы испытаний

LVS EN 16029 Motorizēti transportlīdzekļi cilvēku pārvadāšanai, neizmantojot koplietošanas ceļus. Viengrambas divriteņu motorizētie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un testēšanas metodes Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and not intended for use on public roads - Single-track two-wheel motor vehicles - Safety requirements and test methods Средства транспортные механизированные, предназначенные для транспортирования людей и не предназначенные для дорог общего пользования. Одноколейные двухколесные механические транспортные средства. Требования безопасности и методы испытаний

LVS EN 16246 Lauksaimniecības mašīnas. Ekskavatori. Drošums Agricultural machinery - Backhoes – Safety Машины сельскохозяйственные. Экскаваторы с обратной лопатой. Безопасность

LVS EN 16252 Atkritumu vai pārstrādājamo frakciju presēšanas mašīnas. Horizontālās pakošanas preses. Drošuma prasības Machines for compacting waste materials or recyclable fractions - Horizontal baling presses - Safety requirements Машины для уплотнения отходов или фракций, пригодных для вторичной переработки. Горизонтальные пакетировочные прессы. Требования безопасности

LVS EN 16307-1 Industriālie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un verifikācija. 1. daļa: Papildus prasības industriāliem pašgājējtransportlīdzekļiem, izņemot automātiski vadāmos transportlīdzekļus, transportlīdzekļiem ar mainīgu darbības tālumu un kravu pārvadāšanas transportlīdzekļiem Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 1: Supplementary requirements for self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier trucks Погрузчики промышленные. Требования безопасности и верификация. Часть 1. Дополнительные требования к самоходным промышленным погрузчикам, кроме автоматически управляемых погрузчиков, погрузчиков с различной высотой подъема и погрузчиков, транспортирующих

LVS EN ISO 19432 Ēku celtniecības mašīnas un iekārtas. Portatīvas rokturamas ar iekšdedzes motoru darbināmas atgriešanas mašīnas. Drošuma prasības un testēšana Building construction machinery and equipment - Portable, hand-held, internal combustion engine driven cut-off machines - Safety requirements (ISO 19432:2012) Машины и оборудование строительные. Переносные ручные отрезные станки с двигателем внутреннего сгорания.

LVS EN ISO 20361 Sūkņi un sūkņu agregāti šķidrumiem. Trokšņa testu kodekss. 2. un 3. precizitātes klase Liquid pumps and pump units - Noise test code - Grades 2 and 3 of accuracy Насосы гидравлические и насосные агрегаты. Нормы и правила испытаний на шумность. Классы точности 2 и 3

LVS EN ISO 20643 Mehāniskās vibrācijas. Rokā turamās un ar roku vadāmās mašīnas. Vibrāciju emisijas novērtēšanas principi Mechanical vibration - Hand-held and hand-guided machinery - Principles for evaluation of vibration emission Вибрация механическая. Ручные инструменты и машины с ручным управлением. Принципы оценки вибрации

LVS EN ISO 22867 Mežsaimniecības un dārzniecības mašīnas. Noteikumi rokas portatīvo mašīnu ar iekšdedzes motoru vibrācijas testam. Vibrācija pie rokturiem Forestry and gardening machinery - Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Vibration at the handles Машины для лесного хозяйства и садоводства. Правила испытаний на вибрацию переносных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Вибрация в области рукоято

LVS EN ISO 22868:2011 Mežsaimniecības mašīnas. Trokšņainības testēšanas kodekss rokas portatīvajām mašīnām ar iekšdedzes motoru. Inženiermetode (2. precizitātes klase) Forestry and gardening machinery - Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine - Engineering method (Grade 2 accuracy) Машины для лесного хозяйства и садоводства. Правила испытаний на шум, производимый переносными ручными машинами с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (Класс точности 2)

LVS EN ISO 23125 Darbmašīnas. Drošums. Virpas (ISO 23125:2010) Machine tools - Safety - Turning machines Станки. Безопасность. Токарные станки

LVS EN ISO 28139 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Uz muguras nesami ar iekšdedzes motoru darbināmi smidzinātāji. Drošuma prasības Agricultural and forestry machinery - Knapsack combustion-engine-driven mistblowers - Safety requirements Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Ранцевые распылители с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Требования безопасности 

Produkcijas sertifikācijas centrs