Mašīnu un mehānismu Eiropas standarti

Saskaņotie Eiropas standarti, mašīnu drošums, no LVS EN 81-3 lidz LVS EN 1034-3:2012                                                                                                                                                                             

Saskaņotie Eiropas standarti, mašīnu drošums, no EN ISO 10218-1:2011 LVS EN ISO 10218-1:2011 lidz EN 12312-9:2005+A1:2009 LVS EN 12312-9+A1:2009

EN 1034-4 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 4. daļa: Papīrbrāķa dzirnas un to pildierīces Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 4: Pulpers and their loading facilities Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 4. Дефибреры и их погрузочные устройства

EN 1034-5 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 5. daļa: Lokšņu griešanas mašīnas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 5: Sheeters Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 5. Листорезальные устройства

EN 1034-6 Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 6. daļa: Kalandri Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 6: Calender Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 6. Каландр

EN 1034-7 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 7. daļa: Pulpas tilpnes Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 7: Chests Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 7. Ящики

EN 1034-8 Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 8. daļa: Rafinēšanas iekārtas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 8: Refining plants Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 8. Установки для рафинирования

LVS EN 1037 Mašīnu drošums. Neparedzētas iedarbināšanas ierobežošana Safety of machinery - Prevention of unexpected start-up Безопасность машин. Предотвращение неожиданного пуска

LVS EN 1088 Mašīnu drošums. Bloķēšanas ierīces savienojumā ar aizsargiem. Projektēšanas un izvēles principi Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection Безопасность машин. Блокировочные устройства, связанные с защитными устройствами. Принципы конструирования и выбора

LVS EN 1093-1 Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 1. daļa: Testēšanas metožu izvēle Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 1. Выбор методов испытаний

LVS EN 1093-11 Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 11. daļa: Attīrīšanas indekss Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 11: Decontamination index Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 11. Индекс очистки

LVS EN 1093-2 Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 2. daļa: Konkrētas piesārņotājvielas emisijas intensitātes mērīšanas indikatormetode Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 2: Tracer gas method for the measurement of the emission rate of a given pollutant Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 2. Метод измерения скорости выброса загрязнителя с использованием индикаторного газа

LVS EN 1093-3 Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 2. daļa: Iezīmētas gāzes metode konkrētas piesārņotājvielas emisijas intensitātes mērīšanai Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 3: Test bench method for the measurement of the emission rate of a given pollutant Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 3. Стендовый метод испытания для измерения интенсивности выброса вредного вещества c использованием определенного загрязняющего вещества

LVS EN 1093-4 Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 4. daļa: Izpūtēju sistēmu uztveršanas lietderība. Indikatormetode Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 4: Capture efficiency of an exhaust system - Tracer method Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 4. Эффективность задержки системы выпуска. Радиоизотопный метод

LVS EN 1093-6 Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 6. daļa: Atdalīšanas efektivitāte pēc svara, sistēmām bez izplūdes caurulēm Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 6: Separation efficiency by mass, unducted outlet Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 6. Измерение эффективности сепарации по массе, диффузный выпуск

LVS EN 1093-7 Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 7. daļa: Atdalīšanas efektivitāte pēc svara, sistēmām ar izplūdes caurulēm Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 7: Separation efficiency by mass, ducted outlet Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 7. Измерение эффективности сепарации по массе, выпуск без трубопроводов

LVS EN 1093-8Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 8. daļa: Piesārņojuma koncentrācijas parametrs, stenda testēšanas metode Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 8: Pollutant concentration parameter, test bench method Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 8. Параметры концентрации вредных веществ. Стендовый метод испытания

LVS EN 1093-9 Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 9. daļa: Piesārņojuma koncentrācijas parametrs, telpas metode Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 9: Pollutant concentration parameter, room method Безопасность машин. Оценка выброса в атмосферу вредных веществ. Часть 9. Параметры концентрации вредных веществ. Метод испытания в испытательном помещении

LVS EN 1114-1 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Ekstrūderi un ekstrūzijas līnijas. 1. daļa: Drošuma prasības ekstrūderiem Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 1: Safety requirements for extruders Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Экструдеры и экструзионные установки. Часть 1. Требования безопасности для экструдеров

LVS EN 1114-3 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Ekstrūderi un ekstrūzijas līnijas. 3. daļa: Drošuma prasības ekstraktoriem Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 3: Safety requirements for haul-offs Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Экcтрудеры и экструзионные установки. Часть 3. Требования безопасности к приемным устройствам для отвода изделия из экструдера

LVS EN 1127-1 Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 1.daļa: Pamatnorādījumi un metodoloģija Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology Среды взрывоопасные. Предотвращение взрыва и защита. Часть 1. Основные положения и методология

LVS EN 1127-2 Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 2.daļa: Pamatnostādnes un metodoloģija kalnrūpniecībā Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining Среды взрывоопасные. Предотвращение взрыва и защита. Часть 2. Основные положения и методология горных работ

LVS EN 1175-1  Industriālo transportlīdzekļu drošums. Elektrotehniskās prasības. 1. daļa: Vispārīgās prasības ar akumulatoriem darbināmiem transportlīdzekļiem Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 1: General requirements for battery powered trucks Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрооборудованию. Часть 1. Общие требования к электропогрузчикам

LVS EN 1175-2  Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 2: General requirements of internal combustion engine powered trucks Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 2: General requirements of internal combustion engine powered trucks Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрооборудованию. Часть 2. Общие требования к автопогрузчикам

LVS EN 1175-3 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Elektrotehniskās prasības. 3. daļa: Īpašās prasības elektropārvades sistēmām ar iekšdedzes dzinējiem darbināmiem transportlīdzekļiem Safety of industrial trucks - Electrical requirements - Part 3: Specific requirements for the electric power transmission systems of internal combustion engine powered trucks Безопасность промышленных погрузчиков. Требования к электрооборудованию. Часть 3. Дополнительные требования к системам электрической трансмиссии погрузчиков с двигателями внутреннего сгорания

LVS EN 1218-1 Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 1. daļa: Vienpusējās tapošanas mašīnas ar slīdošo galdu Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 1: Single end tenoning machines with sliding table Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 1. Односторонние шипорезные станки с передвижным столом

LVS EN 1218-2 Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 2. daļa: Divpusējas tapošanas un/vai profilēšanas mašīnas ar ķēdes vai ķēžu piedziņu Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 2: Double end tenoning and/or profiling machines fed by chain or chains Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 2. Двусторонние шипорезные станки и/или станки для контурной обработки с подающей цепью или цепями

LVS EN 1218-3 Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 3. daļa: Manuālās padeves tapošanas mašīnas ar slīdošu galdu celtniecības kokmateriālu griešanai Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 3: Hand fed tenoning machines with sliding table for cutting structural timbers Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 3. Станки с передвижным столом, передвигаемым вручную

LVS EN 1218-4 Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 4. daļa: Malu apstrādes mašīnas ar ķēdes vai ķēžu piedziņu Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 4: Edge banding machines fed by chain(s) Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 4. Кантовальные станки с подающей цепью (цепями)

LVS EN 1218-5 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ķēdes piedziņas tapošanas mašīnas. 5. daļa: Vienpusējas profilēšanas mašīnas ar fiksētu galdu un padevējruļļiem vai padevējķēdi Safety of woodworking machines - Tenoning machines - Part 5: One side profiling machines with fixed table and feed rollers or feed chain Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки шипорезные. Часть 5. Односторонние станки для контурной обработки с несъемной плитой и подающими роликами или с подающей цепью

LVS EN 1247 Liešanas mašīnas. Drošuma prasības izlejamiem kausiem, liešanas iekārtām, centrbēdzes liešanas mašīnām, nepārtrauktas un daļēji nepārtrauktas liešanas mašīnām Foundry machinery - Safety requirements for ladles, pouring equipment, centrifugal casting machines, continuous and semi continuous casting machines Машины литейные. Требования безопасности к литейным ковшам, разливочному оборудованию, машинам для центробежного литья, установкам непрерывной и полунепрерывной разливки

LVS EN 1248 Lietuvju iekārtas. Drošuma prasības smilšstrūklas iekārtām Foundry machinery - Safety requirements for abrasive blasting equipment Машины литейные. Требования безопасности к дробеструйным установкам

LVS EN 1265 Mašīnu drošums. Trokšņa testu kodi liešanas mašīnām un iekārtām Safety of machinery - Noise test code for foundry machines and equipment Безопасность машин. Правила испытаний на шум для литейных машин и оборудования

LVS EN 1299 Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Mašīnu vibrāciju izolēšana. Informācija par vibrāciju avota izolācijas pielietošanu Mechanical vibration and shock - Vibration isolation of machines - Information for the application of source isolation Колебания и удары механические. Виброизоляция машин. Указания по изоляции источников колебаний

LVS EN 1374 Lauksaimniecības mašīnas. Stacionārie skābbarības izlādētāji apaļajām skābbarības tvertnēm. Drošums Agricultural machinery - Silos stationary unloaders for round silos – Safety Машины сельскохозяйственные. Силосоразгрузчики стационарные для круглых силосных хранилищ. Безопасность

LVS EN 1398 Piestātņu nivelētāji. Drošuma prasības Dock levellers - Safety requirements Эстакады погрузочные. Требования безопасности

LVS EN 1417 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Valču maisītājs. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Two roll mills - Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Смесительные вальцы. Требования безопасности

LVS EN 1417 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Valču maisītājs. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Two roll mills - Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Смесительные вальцы. Требования безопасности

LVS EN 1459 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Pašgājēju transportlīdzekļi ar mainīgu darbības tālumu Safety of industrial trucks - Self-propelled variable reach trucks Безопасность промышленных погрузчиков. Погрузчики самоходные с изменяющимся вылетом

LVS EN 1492-1 Tekstilstropes. Drošums. 1. daļa: Universālās plakani austās lentstropes no mākslīgām šķiedrām Textile slings - Safety - Part 1: Flat woven webbing slings made of man-made fibres for general purpose use Средства строповочные текстильные. Безопасность. Часть 1. Требования к плоским лентам из химических волокон общего назначения

LVS EN 1492-2 Tekstilstropes. Drošums. 2. daļa: Universālās apaļstropes no mākslīgām šķiedrām Textile slings - Safety - Part 2: Roundslings made of man-made fibres for general purpose use Средства строповочные текстильные. Безопасность. Часть 2. Требования к круглым стропам из химических волокон общего назначения

LVS EN 1492-4 Tekstilstropes. Drošums. 4. daļa: Universālās ceļamstropes no dabisko un mākslīgo šķiedru trosēm Textile slings - Safety - Part 4: Lifting slings for general service made from natural and man-made fibre ropes Средства строповочные текстильные. Безопасность. Часть 4. Подъемные стропы из природных и химических волокон общего назначения

LVS EN 1493 Transportlīdzekļu pacēlējplatformas Vehicle lifts Платформы подъемные для транспортных средств

LVS EN 1494 Pārvietojamie vai pārnēsājamie domkrati un ar tiem saistītās palīgierīces Mobile or movable jacks and associated lifting equipment Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование

LVS EN 1495 Pacelšanas platformas. Teleskopiskās darba platformas Lifting platforms - Mast climbing work platforms Платформы подъемные. Платформы на опорах Платформы подъемные. Платформы на опорах

LVS EN 1495 Pacelšanas platformas. Teleskopiskās darba platformas Lifting platforms - Mast climbing work platforms Платформы подъемные. Платформы на опорах

LVS EN 1501-1 Atkritumu vākšanas mašīnas. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 1. daļa: Atkritumu vākšanas mašīnas ar iekraušanu no aizmugures Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles Средства транспортные мусороуборочные. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 1. Мусороуборочные машины с задней загрузкой

LVS EN 1501-2 Atkritumu vākšanas mašīnas un attiecīgās pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 2. daļa: Atkritumu vākšanas mašīnas ar iekraušanu no sāniem Refuse collection vehicles and associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 2: Side loaded refuse collection vehicles Средства транспортные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусороуборочные машины с боковой загрузкой

LVS EN 1501-3 Atkritumu savākšanas automobiļi un to pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošuma prasības. 3. daļa: No priekšas kraujamie atkritumu savākšanas automobiļi Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 3: Front loaded refuse collection vehicles Средства транспортные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 3. Мусороуборочные машины с фронтальной загрузкой

LVS EN 1501-4 Atkritumu savākšanas automobiļi un to pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošuma prasības. 4. daļa: Trokšņa testa kodekss atkritumu savākšanas automobiļiem Refuse collection vehicles and their associated lifting devices - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles Средства транспортные мусороуборочные и сопутствующие подъемные устройства. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 4. Нормы и правила испытаний на шумность мусороуборочных транспортных средств

LVS EN 1501-5 Atkritumu vākšanas mašīnas. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 5. daļa: Pacēlājierīces atkritumu vākšanas mašīnām Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 5: Lifting devices for refuse collection vehicles Средства транспортные мусороуборочные. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 5. Подъемные устройства мусороуборочных машин

LVS EN 1526 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Papildu prasības transportlīdzekļu automātiskajām funkcijām Safety of industrial trucks - Additional requirements for automated functions on trucks Безопасность промышленных погрузчиков. Дополнительные требования к погрузчикам с автоматизированными функциями

LVS EN 1539 Žāvētavas un krāsnis, kurās tiek atdalītas ugunsnedrošas vielas. Drošuma prasības Dryers and ovens, in which flammable substances are released - Safety requirements Сушилки и печи для испарения горючих веществ. Требования безопасности

LVS EN 1547 Industriālās termoapstrādes iekārtas. Industriālo termoapstrādes iekārtu un palīgiekārtu trokšņa testu kods Industrial thermoprocessing equipment - Noise test code for industrial thermoprocessing equipment including its ancillary handling equipment Установки термические промышленные. Методы измерений шума установок, включая их устройства загрузки-выгрузки

LVS EN 1550 Darbmašīnu drošums. Konstrukcijas un projekta drošuma prasības iespiedpatronu satveršanas iekārtu detaļām Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction of work holding chucks Безопасность станков. Требования безопасности для разработки и конструирования зажимных патронов заготовок

LVS EN 1554  Konveijera lentes. Cilindra berzes tests Conveyor belts - Drum friction testing Ленты конвейерные. Испытание трения на барабанах

LVS EN 1570-1  Drošuma prasības pacelšanas virsmām. 1. daļa: Pacelšanas virsmas līdz diviem fiksētiem līmeņiem apkalpošanai Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings Требования безопасности к платформам подъемным. Часть 1. Подъемные платформы, обслуживающие до двух фиксированных мест выгрузки

LVS EN 1612-1 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Reakcionālās spiedienliešanas mašīnas. 1. daļa: Drošuma prasības dozēšanas un samaisīšanas blokiem Plastics and rubber machines - Reaction moulding machines - Part 1: Safety requirements for metering and mixing units Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Машины для литья реактивной смеси. Часть 1. Требования безопасности к смесительным и дозирующим узлам

LVS EN 1672-2 Pārtikas un lopbarības apstrādes mašīnas. Pamatjēdzieni. 2. daļa: Higiēnas prasības Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Основные понятия. Часть 2. Гигиенические требования

LVS EN 1673 Pārtikas apstrādes mašīnas. Cepeškrāsnis ar rotējošiem plauktiem. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Печи вращающиеся. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 1674 Pārtikas apstrādes mašīnas. Rauga un sviesta mīklas mīcāmās mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Dough and pastry brakes - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для раскатки теста. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 1677-1 Stropju sastāvdaļas. Drošums. 1. daļa: Sastāvdaļas no kaltā tērauda, 8. klase Components for slings - Safety - Part 1: Forged steel components, Grade 8 Детали средств строповки. Безопасность. Часть 1. Стальные кованые детали, класс качества 8

LVS EN 1677-2 Štropju sastāvdaļas. Drošums. 2. daļa: Kalti tērauda celšanas āķi ar aizvaru. 8. kvalitātes klase Components for slings - Safety - Part 2: Forged steel lifting hooks with latch, Grade 8 Детали средств строповки. Безопасность. Часть 2. Кованые крюки с запором, класс качества 8

LVS EN 1677-3 Štropju sastāvdaļas. Drošums. 3. daļa: Kalti tērauda pašnoslēdzoši āķi. 8. kvalitātes klase Components for slings - Safety - Part 3: Forged steel self-locking hooks - Grade 8 Детали средств строповки. Безопасность. Часть 3. Кованые стальные самоблокирующиеся крюки, класс качества 8

LVS EN 1677-4 Stropju sastāvdaļas. Drošums. 4. daļa: Posmi, 8. klase Components for slings - Safety - Part 4: Links, Grade 8 Детали средств строповки. Безопасность. Часть 4. Соединительные элементы, класс качества 8

LVS EN 1677-5 Stropju sastāvdaļas. Drošums. 5. daļa: Kalta tērauda ceļamāķi ar aizvaru. 4. klase Components for slings - Safety - Part 5: Forged steel lifting hooks with latch - Grade 4 Детали средств строповки. Безопасность. Часть 5. Кованые стальные подъемные крюки с запором, класс качества 4

LVS EN 1677-6 Stropju sastāvdaļas. Drošums. 6. daļa: Posmi. 4. klase Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4 Детали средств строповки. Безопасность. Часть 6. Соединительные элементы, класс качества 4

LVS EN 1678 Pārtikas apstrādes mašīnas. Dārzeņu griešanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Vegetable cutting machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины овощерезательные. Требования безопасности и гигиены

LVS EN 1679-1 Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji. Drošums. 1. daļa: Iekšdedzes dīzeļdzinēji Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Безопасность. Часть 1. Дизельные двигатели

LVS EN 1710 Sprādzienbīstamām atmosfērām apakšzemes raktuvēs paredzētas iekārtas un to komponenti Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines Оборудование и компоненты, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах шахт

LVS EN 1710 Sprādzienbīstamām atmosfērām apakšzemes raktuvēs paredzētas iekārtas un to komponenti Equipment and components intended for use in potentially explosive atmospheres in underground mines Оборудование и компоненты, предназначенные для использования в потенциально взрывоопасных атмосферах шахт

LVS EN 1755 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Darbība sprādzienbīstamā vidē. Izmantošana ugunsnedrošās gāzēs, tvaiku maisījumos un putekļos Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust Безопасность промышленных погрузчиков. Применение в потенциально взрывоопасных атмосферах. Применение в средах с огнеопасными газами, парами, туманом и пылью

LVS EN 1756-1 Pakaļējie lifti. Platformlifti uzstādīšanai riteņu transportlīdzekļos. Drošuma prasības. 1. daļa: Pakaļējie lifti kravu pacelšanai Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 1: Tail lifts for goods Грузоподъемники. Платформы подъемные для установки на колесных транспортных средствах. Требования безопасности. Часть 1. Подъемно-погрузочные платформы для грузов

LVS EN 1756-2 Platformas pacēlāji. Platformas pacēlāji uzstādīšanai riteņu transportlīdzekļos. Drošuma prasības. 2. daļa: Platformas pacēlāji pasažieriem Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 2: Tail lifts for passengers Грузоподъемники. Платформы подъемные для установки на колесных транспортных средствах. Требования безопасности. Часть 2. Подъемные устройства для пассажиров

LVS EN 1760-1 Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsardzības ierīces. 1. daļa: Vispārīgie principi projektējot un testējot spiedienjūtīgos paklājus un grīdas Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 1: General principles for the design and testing of pressure sensitive mats and pressure sensitive floors Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 1. Основные принципы конструирования и испытаний ковриков и полов, реагирующих на давление

LVS EN 1760-2 Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsardzības ierīces. 2. daļa: Spiedienjūtīgu plākšņu un stieņu projektēšanas un pārbaudes vispārīgie principi Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 2: General principles for the design and testing of pressure sensitive edges and pressure sensitive bars Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 2. Общие принципы конструирования и испытаний ребер и стоек, реагирующих на давление

LVS EN 1760-3 Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsardzības ierīces. 3. daļa: Projektēšanas un pārbaudes vispārīgie principi spiedienjutīgiem buferiem, plāksnēm, stieplēm un līdzīgām ierīcēm Safety of machinery - Pressure sensitive protective devices - Part 3: General principles for the design and testing of pressure sensitive bumpers, plates, wires and similar devices Безопасность машин. Защитные устройства, реагирующие на давление. Часть 3. Общие принципы конструирования и испытаний ограничителей, пластин, проводов и аналогичных устройств, реагирующих на давление

LVS EN 1777 Hidrauliskie autoceltņi (HPs) ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Drošības prasības un testēšana Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services - Safety requirements and testing Платформы гидравлические (HPs) для противопожарных и спасательных служб. Требования безопасности и испытания

LVS EN 1804-1 Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 1. daļa: Balstu elementi un vispārīgās prasības Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 1: Support units and general requirements Машины для шахт. Требования безопасности к гидравлическим механизированным крепям. Часть 1. Секции крепи и общие требования

LVS EN 1804-2 Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 2. daļa: Darbināmie atbalsti un rāmji Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 2: Power set legs and rams Машины для шахт. Требования безопасности к гидравлическим механизированным крепям. Часть 2. Опоры силовых установок и толкачи

LVS EN 1804-3 Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 3. daļa: Hidrauliskās vadības sistēmas Machines for underground mines - Safety requirements for hydraulic powered roof supports - Part 3: Hydraulic control systems Машины для шахт. Требования безопасности к гидравлическим механизированным крепям. Часть 3. Системы гидравлического контроля

LVS EN 1807 Kokapstrādes mašīnu drošums. Lentzāģi Safety of woodworking machines - Band sawing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Ленточнопильные станки

LVS EN 1808 Drošības prasības aprīkojumam ar ierobežotu pieejamību. Konstrukciju aprēķini, stabilitātes kritēriji, uzbūve. Testi Safety requirements on Suspended Access Equipment - Design calculations, stability criteria, construction – Tests Требования безопасности к подвесным платформам. Расчет, критерии устойчивости, конструкция. Испытания

LVS EN 1829-1 Mašīnas ar augstspiediena ūdens sprauslām. Drošuma prasības. 1. daļa: Mašīnas High pressure water jet machines - Safety requirements - Part 1: Machines Водометы высокого давления. Требования безопасности. Часть 1. Машины

LVS EN 1829-2 Mašīnas ar augstspiediena ūdens sprauslām. Drošuma prasības. 2. daļa: Šļūtenes, šļūteņu līnijas un savienojumi High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors Водометы высокого давления. Требования безопасности. Часть 2. Шланги, шланговые линии и соединительные устройства

LVS EN 1829-2 Mašīnas ar augstspiediena ūdens sprauslām. Drošuma prasības. 2. daļa: Šļūtenes, šļūteņu līnijas un savienojumi High-pressure water jet machines - Safety requirements - Part 2: Hoses, hose lines and connectors Водометы высокого давления. Требования безопасности. Часть 2. Шланги, шланговые линии и соединительные устройства

LVS EN 1837 Mašīnu drošums. Mašīnās integrētais apgaismojums Safety of machinery - Integral lighting of machines Безопасность машин. Встроенное освещение машин

LVS EN 1845 Apavu ražošanas mašīnas. Apavus formējošās mašīnas. Drošuma prasības Footwear manufacturing machines - Footwear moulding machines - Safety requirements Машины для изготовления обуви. Машины для формования обуви. Требования безопасности

LVS EN 1846-2 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļi. 2. daļa: Kopīgās prasības. Drošība un ekspluatācijas kvalitāte Firefighting and rescue service vehicles - Part 2: Common requirements - Safety and performance Машины пожарные и машины технической аварийной помощи. Часть 2. Общие требования. Безопасность и рабочие характеристики

LVS EN 1846-3 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļi. 3. daļa: Ilgtermiņa lietošanai iebūvēts aprīkojums. Drošība un ekspluatācijas kvalitāte Firefighting and rescue service vehicles - Part 3: Permanently installed equipment - Safety and performance Машины пожарные и машины технической аварийной помощи. Часть 3. Стационарное оборудование. Безопасность и эксплуатационные характеристики

LVS EN 1853 Lauksaimniecības mašīnas. Pašizgāzējpiekabes. Drošums Agricultural machinery - Trailers with tipping body – Safety Машины сельскохозяйственные. Прицепы самосвальные. Безопасность

LVS EN 1870-1 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģi. 1. daļa: Ripzāģdarbgaldi (ar vai bez ratiņiem), formātripzāģmašīnas un būvlaukuma ripzāģmašīnas Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 1: Circular saw benches (with and without sliding table), dimension saws and building site saws Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 1. Станки настольные круглопильные (с или без подвижного стола), кромкообрезные станки и станки, используемые на строительных площадках

LVS EN 1870-10 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 10. daļa: Vienasmeņa automātiskās un pusautomātiskās pārzāģēšanas mašīnas zāģēšanai no apakšas Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 10: Single blade automatic and semi-automatic up-cutting cross-cut sawing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10. Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх

LVS EN 1870-11 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 11. daļa: Pusautomātiskās un automātiskās horizontālās pārzāģēšanas mašīnas ar vienu zāģa elementu (radiālzāģi) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 11: Semi-automatic and automatic horizontal cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11. Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные)

LVS EN 1870-12 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 12. daļa: Svārsta ripzāģi Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 12: Pendulum cross-cut sawing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12. Станки поперечно-отрезные маятниковые

LVS EN 1870-13 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 13. daļa: Horizontālie paneļu zāģi Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 13: Horizontal beam panel sawing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 13. Станки горизонтальные для обрезки плит

LVS EN 1870-14 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 14. daļa: Vertikālu paneļu zāģi Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 14: Vertical panel sawing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 14. Станки вертикальные для обрезки плит

LVS EN 1870-15 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 15. daļa: Daudzasmeņu zāģmašīnas šķērseniskai zāģēšanai ar integrētu materiālu padevi un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15: Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15. Многорезцовые круглопильные станки для пиления под углом с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой

LVS EN 1870-16 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 16. daļa: Divripu leņķzāģi V veida ierobiem Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 16: Double mitre sawing machines for V cutting Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16. Двусторонний отрезной станок для клинового вруба

LVS EN 1870-17 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 17. daļa: Manuālās horizontālās pārzāģēšanas mašīnas ar vienu zāģa elementu (manuālie radiālzāģi) Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (manual radial arm saws) Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 17. Горизонтальные станки для поперечной резки с ручным управлением (станки радиально-отрезные с ручным управлением)

LVS EN 1870-3 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 3. daļa: Vertikālie šķērszāģi un kombinētie (vertikālie/horizontālie) šķērszāģi/ripzāģu darbgaldi Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 3: Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 3. Станки для торцевания сверху и комбинированные

LVS EN 1870-4 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 4. daļa: Daudzasmeņu garenzāģi ar manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 4: Multiblade rip sawing machines with manual loading and/or unloading Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 4. Станки многополотные для продольной резки с ручной загрузкой и/или выгрузкой

LVS EN 1870-5 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 5. daļa: Ripzāģi gareniskai un šķērseniskai zāģēšanai no apakšas Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 5: Circular sawbenches/up-cutting cross-cut sawing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 5. Станки комбинированные для циркулярной обработки и торцевания снизу

LVS EN 1870-6 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 6. daļa: Malkas zāģēšanas ripzāģi un kombinētās ripzāģu mašīnas ar manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 6: Circular sawing machines for firewood and dual purpose circular sawing machines for firewood/circular saw benches, with manual loading and/or unloading Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 6. Станки лесопильные и комбинированные лесопильные, станки настольные круглопильные с ручной загрузкой и/или выгрузкой

LVS EN 1870-7 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 7. daļa: Vienasmens baļķu zāģmašīnas ar integrētu padošanas galdu un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 7: Single blade log sawing machines with integrated feed table and manual loading and/or unloading Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7. Станки для распиловки бревен с механической подачей стола и с ручной загрузкой/или выгрузкой

LVS EN 1870-8 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 8. daļa: Vienasmens dēļu malu ripzāģi ar elektropiedziņu un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8. Станки обрезные и реечные с механизированным пильным устройством и с ручной загрузкой и/или выгрузкой

LVS EN 1870-9 Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 9. daļa: Ripzāģi ar dubultu asmeni šķērseniskai zāģēšanai ar integrētu materiāla padevi un manuālu ielādēšanu un/vai izlādēšanu Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 9: Double blade circular sawing machines for cross-cutting with integrated feed and with manual loading and/or unloading Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9. Станки двусторонние усорезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой

LVS EN 1889-1 Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Mobilās mašīnas apakšzemes darbiem. Drošums. 1. daļa: Mašīnas ar gumijas riepām Machines for underground mines - Mobile machines working underground - Safety - Part 1: Rubber tyred vehicles Машины для подземных разработок. Самоходные машины, работающие под землей. Безопасность. Часть 1. Транспортные средства с резиновыми шинами

LVS EN 1889-2 Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Mobilās mašīnas apakšzemes darbiem. Drošums. 2. daļa: Sliežu lokomotīves Machines for underground mines - Mobile machines working underground - Safety - Part 2: Rail locomotives Машины горные для подземных разработок. Самоходные машины, работающие под землей. Безопасность. Часть 2. Рельсовые локомотивы

LVS EN 1915-1 Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 1. daļa: Drošuma pamatprasības Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1: Basic safety requirements Средства наземного обслуживания авиационной техники. Общие технические требования. Часть 1. Общие требования безопасности

LVS EN 1915-2 Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 2. daļa: Stabilitātes un stiprības prasības, aprēķini un testēšanas metodes Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 2: Stability and strength requirements, calculations and test methods Средства наземного обслуживания авиационной техники. Общие технические требования. Часть 2. Требования к устойчивости и прочности, расчет и методы испытаний

LVS EN 1915-3 Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 3. daļa: Vibrāciju mērīšanas metodes un samazināšana Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 3: Vibration measurement methods and reduction Средства наземного обслуживания авиационной техники. Общие технические требования. Часть 3. Методы измерений и уменьшения вибрации

LVS EN 1915-4 Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 4. daļa: Trokšņa mērīšanas metodes un samazināšana Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 4: Noise measurement methods and reduction Средства наземного обслуживания авиационной техники. Общие технические требования. Часть 4. Методы измерений и уменьшения уровня шума

LVS EN 1953 Izsmidzināšanas un sajaukšanas iekārtas pārklājuma materiāliem. Drošuma prasības Atomising and spraying equipment for coating materials - Safety requirements Распылители и пульверизаторы для нанесения покрытий. Требования безопасности

LVS EN 1974 Pārtikas apstrādes mašīnas. Šķēlēs griešanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Slicing machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для послойного разрезания. Требования безопасности и гигиены

EN ISO 2151 Akustika. Trokšņa pārbaužu kodekss kompresoriem un vakuumsūkņiem. Inženiermetode (2. klase) Acoustics - Noise test code for compressors and vacuum pumps - Engineering method (Grade 2) Акустика. Нормы и правила испытаний компрессоров и вакуумных насосов на шумность. Технический метод (Класс 2)

LVS EN ISO 2860 Zemesdarbu mašīnas. Minimālie piekļuves atstatumi Earth-moving machinery - Minimum access dimensions Машины землеройные. Минимальные размеры смотровых отверстий

LVS EN ISO 2867 Zemesdarbu mašīnas. Piekļūšanas sistēmas Earth-moving machinery - Access systems Машины землеройные. Системы доступа

LVS EN ISO 3164 Zemesdarbu mašīnas. Aizsargkonstrukciju laboratoriskās pārbaudes. Deformāciju robežvērtību zonas specifikācijas Earth-moving machinery - Laboratory evaluations of protective structures - Specifications for deflection-limiting volume Машины землеройные. Защитные устройства. Характеристика объема ограничения деформации при лабораторных испытаниях

LVS EN ISO 3266 Vispārīgiem celšanas mērķiem paredzētas kaltas 4. pakāpes tērauda osas skrūves  Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes Рым-болты из кованой стали класса 4 для подъемного оборудования общего назначения

LVS EN ISO 3411 Zemesdarbu mašīnas. Operatora ķermeņa fizikālie izmēri un minimālā telpa operatoram Earth-moving machinery - Physical dimensions of operators and minimum operator space envelope Машины землеройные. Антропометрические данные операторов и минимальное рабочее пространство вокруг оператора

LVS EN ISO 3449 Zemesdarbu mašīnas. Aizsargsistēmas pret krītošiem objektiem. Laboratorijas testi un veiktspējas prasības Earth-moving machinery - Falling-object protective structures - Laboratory tests and performance requirements Машины землеройные. Устройства защиты от падающих предметов. Методы лабораторных испытаний и технические требования

LVS EN ISO 3450 Zemesdarbu mašīnas. Mašīnas ar riteņiem vai ātrgaitas mašīnas ar gumijas kāpurķēdēm. Veiktspējas prasības un testa procedūras bremžu sistēmām Earth-moving machinery - Wheeled or high-speed rubber-tracked machines - Performance requirements and test procedures for brake systems Машины землеройные. Колесные машины или скоростные машины на резиновых гусеницах. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем

LVS EN ISO 3457 Zemesdarbu mašīnas. Aizsargnožogojumi. Definīcijas un prasības Earth-moving machinery - Guards - Definitions and requirements Машины землеройные. Устройства защитные. Термины, определения и технические требования

LVS EN ISO 3471 Zemesdarbu mašīnas. Pretapgāšanās iekārtas. Laboratorijas testi un veiktspējas prasības Earth-moving machinery - Roll-over protective structures - Laboratory tests and performance requirements Машины землеройные. Устройства защиты при опрокидывании. Лабораторные испытания и эксплуатационные требования

LVS EN ISO 3741 Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Precīzās metodes reverberācijas kamerām Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for reverberation test rooms Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Прецизионные методы для реверберационных испытательных камер

LVS EN ISO 3743-1 Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Tehniskās metodes maziem, kustīgiem avotiem reverbācijas laukos. 1. daļa: Salīdzināšanas metode cieto sienu mērkamerām Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small movable sources in reverberant fields - Part 1: Comparison method for a hard-walled test room Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 1. Метод сравнения для испытательной камеры с жесткими сте

LVS EN ISO 3743-2 Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana. Tehniskās metodes maziem, kustīgiem avotiem reverbācijas laukos. 2. daļa: Metodes speciālajām reverbācijas mērkamerām Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields - Part 2: Methods for special reverberation test rooms Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников в реверберационных полях. Часть 2. Методы для специальных реверберационных камер

LVS EN ISO 3744 Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas virsmas Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические методы в условиях свободного звукового поля над отражающей поверхностью

LVS EN ISO 3745 Akustika. Trokšņu avotu akustiskās jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena metodi. Precīzās metodes bezatbalss un pusbezatbalss telpām Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Прецизионные методы для заглушенных и полузаглушенных камер

LVS EN ISO 3746 Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием охватывающей измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью

LVS EN ISO 3747 Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana pēc skaņas spiediena. Salīdzināšanas metode lietošanai in situ Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Технические/ориентировочные методы для использования на месте в реверберационной среде

LVS EN ISO 4254-1 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 1. Общие требования

LVS EN ISO 4254-1 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 1. Общие требования

LVS EN ISO 4254-10 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 10. daļa: Trumuļtipa siena ārdītāji un grābekļi Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли

LVS EN ISO 4254-10 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 10. daļa: Trumuļtipa siena ārdītāji un grābekļi Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary tedders and rakes Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли

LVS EN ISO 4254-11 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 11. daļa: Ķīpu savācēji Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up balers Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 11. Пресс-подборщики

LVS EN ISO 4254-12 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 12. daļa: Rotējošo disku un cilindru tipa pļaujmašīnas un veserīšu pļaujmašīnas Agricultural machinery - Safety - Part 12: Rotary disc and drum mowers and flail mowers Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 12. Ротационные косилки дискового и барабанного типов и цеповые косилки

EN ISO 4254-5:2009 LVS EN ISO 4254-5:2010 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 5. daļa: Ar motorpiedziņu aprīkotas augsnes apstrādes mašīnas Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working machines Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 5. Почвообрабатывающее оборудование с активными рабочими органами

LVS EN ISO 4254-5 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 5. daļa: Ar motorpiedziņu aprīkotas augsnes apstrādes mašīnas Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-driven soil-working machines (ISO 4254-5:2008) Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 5. Почвообрабатывающее оборудование с активными рабочими органами

LVS EN ISO 4254-6 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 6. daļa: Smidzinātāji un šķidrā minerālmēslojuma izkliedētāji Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 6. Опрыскиватели и машины для внесения жидких удобрений

LVS EN ISO 4254-6 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 6. daļa: Smidzinātāji un šķidrā minerālmēslojuma izkliedētāji Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 6. Опрыскиватели и машины для внесения жидких удобрений

LVS EN ISO 4254-7 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 7. daļa: Labības kombaini, mobilie lopbarības pļāvēji un kokvilnas kombaini Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage harvesters and cotton harvesters Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные

LVS EN ISO 4254-7 Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 7. daļa: Labības kombaini, mobilie lopbarības pļāvēji un kokvilnas kombaini Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine harvesters, forage harvesters and cotton harvesters Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 7. Комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и хлопкоуборочные

LVS EN ISO 4413 Hidroenerģija. Vispārīgie noteikumi un drošuma prasības sistēmām un to komponentēm Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components Приводы гидравлические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов

LVS EN ISO 4414 Pneimoenerģija. Vispārīgie noteikumi un drošuma prasības sistēmām un to komponentēm Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components Приводы пневматические. Общие правила и требования безопасности для систем и их компонентов

LVS EN ISO 4871 Akustika. Mašīnu un iekārtu trokšņa emisijas deklarēšana un verificēšana Acoustics - Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment Акустика. Декларация и верификация значений шумовых характеристик машин и оборудования

LVS EN ISO 5136 Akustika. Skaņas jaudas noteikšana, ko vēdkanālā rada ventilatori un citi vēdaparāti. Iekšpuskanāla metode Acoustics - Determination of sound power radiated into a duct by fans and other air-moving devices - In-duct method Акустика. Определение звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими вентилирующими устройствами. Метод внутриканальный

LVS EN ISO 5674 Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Jūgvārpstu aizsargi. Stipruma un nodiluma testi un pieņemšanas kritēriji Tractors and machinery for agriculture and forestry - Guards for power take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and acceptance criteria Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Ограждения валов отбора мощности (PTO). Испытания на прочность и износ и критерии приемки

LVS EN ISO 6682 Zemesdarbu mašīnas. Komforta un sasniedzamības zonas Earth-moving machinery - Zones of comfort and reach for controls (ISO 6682:1986, including Amd 1:1989) Машины землеройные. Зоны комфорта и досягаемости органов управления

LVS EN ISO 6683 Zemesdarbu mašīnas. Drošības jostas un to stiprinājumi. Veiktspējas prasības un testi Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages - Performance requirements and tests Машины землеройные. Ремни безопасности и места их крепления. Требования к эксплуатационным характеристикам и испытания

LVS EN ISO 7096 Zemesdarbu mašīnas. Operatora sēdekļa vibrāciju izvērtēšana laboratorijā Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сиденьем оператора

LVS EN ISO 7096 Zemesdarbu mašīnas. Operatora sēdekļa vibrāciju izvērtēšana laboratorijā Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration Машины землеройные. Лабораторная оценка вибрации, передаваемой сиденьем оператора

LVS EN ISO 7235 Akustika. Plūsmas kanālā ievietotu trokšņa slāpētāju un gaisa sadalītāju darbības mērīšana laboratorijā. Ievietojumzudums, plūsmas troksnis un kopējais spiediena zudums Acoustics - Laboratory measurement procedures for ducted silencers and air-terminal units - Insertion loss, flow noise and total pressure loss Акустика. Методы лабораторных измерений туннельных глушителей и воздухораспределителей. Вносимые потери, шумы потока и общие потери давления

LVS EN ISO 7731 Ergonomika. Briesmu signāli darbvietās un sabiedriskās vietās. Dzirdamie briesmu signāli Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals Эргономика. Сигналы опасности на рабочих и в общественных местах. Звуковые сигналы опасности

LVS EN ISO 8230-1 Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 1. daļa: Kopīgās drošuma prasības Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 1: Common safety requirements Требования безопасности к машинам для сухой химической чистки. Часть 1. Общие требования безопасности

LVS EN ISO 8230-2 Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 2. daļa: Mašīnas, kurās izmanto perhloretilēnu Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 2: Machines using perchloroethylene Требования безопасности к машинам для сухой химической чистки. Часть 2. Машины с применением перхлорэтилена

LVS EN ISO 8230-3 Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 3. daļa: Mašīnas, kurās izmanto viegli uzliesmojošus šķīdinātājus Safety requirements for dry-cleaning machines - Part 3: Machines using combustible solvents Требования безопасности к машинам для сухой химической чистки. Часть 3. Машины с применением горючих растворителей

LVS EN ISO 9614-1 Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas intensitātes metodi. 1. daļa: Mērījumi diskrētos punktos Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 1: Measurement at discrete points Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерение в дискретных точках

LVS EN ISO 9614-3 Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas intensitātes metodi. 3. daļa: Precīzijas metode mērīšanai skanējot Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 3. Точный метод измерения сканированием

LVS EN ISO 9902-1 Tekstilrūpniecības iekārtas - Trokšņa testa kods - 1.daļa: Vispārīgās prasības Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 1. Общие требования

LVS EN ISO 9902-1 Tekstilmašīnas. Trokšņa testa kods. 1. daļa: Vispārīgās prasības. 1. grozījums Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 1. Общие требования

LVS EN ISO 9902-2 Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 2.daļa: Pirmsvērpšanas un vērpšanas mašīnas Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 2. Прядильное оборудование приготовительного отдела и прядильное оборудование

LVS EN ISO 9902-2 Tekstilmašīnas. Trokšņa testa kods. 2. daļa: Pirmsvērpšanas un vērpšanas mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 2. Прядильное оборудование приготовительного отдела и прядильное оборудование

LVS EN ISO 9902-3 Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 3.daļa: Neausto tekstildrānu mašīnas Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 3. Оборудование для производства нетканого материала

LVS EN ISO 9902-3 Tekstilmašīna. Trokšņa testa kods. 3. daļa: Neausto tekstildrānu mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 3. Оборудование для производства нетканого материала

LVS EN ISO 9902-4 Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 4.daļa: Pavedienu apstrādes, virvju un tauvu izgatavošanas mašīnas Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 4. Оборудование для обработки пряжи, изготовления канатов и веревок и изделий из них

LVS EN ISO 9902-4 Tekstilmašīnas. Trokšņa testa kods. 4. daļa: Pavedienu apstrādes, virvju un tauvu izgatavošanas mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 4. Оборудование для обработки пряжи, изготовления канатов и веревок и изделий из них

LVS EN ISO 9902-5 Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 5.daļa: Aušanas un adīšanas sagatavošanas mašīnas Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 5. Оборудование для подготовки пряжи к вязанию

LVS EN ISO 9902-5 Tekstilmašīnas. Trokšņa testa kods. 5. daļa: Aušanas un adīšanas sagatavošanas mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 5. Оборудование для подготовки пряжи к вязанию

LVS EN ISO 9902-6 Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 6.daļa: Audumu ražošanas mašīnas Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 6. Оборудование для изготовления тканей

LVS EN ISO 9902-6 Tekstilmašīnas. Trokšņa testa kods. 6.daļa: Audumu ražošanas mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 6. Оборудование для изготовления тканей

LVS EN ISO 9902-7 Tekstilmašīnas - Trokšņa testa kods - 7.daļa: Krāsošanas un apdares mašīnas Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 7. Оборудование красильное и отделочное

LVS EN ISO 9902-7 Tekstilmašīnas. Trokšņa testa kods. 7. daļa: Krāsošanas un apdares mašīnas. 1. grozījums Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing machinery Машины текстильные. Свод правил по определению уровня шума. Часть 7. Оборудование красильное и отделочное

 

 

Produkcijas sertifikācijas centrs