Eiropas produktu sertifikācija

Diezgan liela daļa produkcijas, kurai jāatbilst ES direktīvām, nosaka minimālas drošības prasības, nedrīkst tikt palaistas Eiropas Savienības tirgū, nepiemērojot šim produktam vai iepakojumam CE zīmi (CE marķējumu). Eiropas Savienībā valsts iestādes kontrolē sava tirgus produkcijas apgrozījumu, kas attiecas uz sertifikācijas procedūru ar CE zīmes ( CE mark) marķējuma tiesībām. Katrā no Eiropas Savienības valstīm, produkta drošība cilvēkam un apkārtējai videi tiek pielīdzināta valsts drošībai. Notification.

Eiropas Savienības Sertifikāts, kas iegūts vienā no Eiropas Savienības valstīm (EEC), derīgs visās Eiropas Savienības valstīs. Jūs iegūstot atļauju marķēt savu produkciju ar CE zīmi, atverat savai produkcijai diezgan lielu un perspektīvu tirgu Eiropas Savienībā. CE marķējums parāda to, ka Jūs tiecaties būt priekšā konkurentiem kā arī klientiem sniedzat tikai kvalitatīvu un drošu produkciju.
Eiropas Savienības dalībvalstis veic ES iekšējā tirgus uzraudzību sākot ar produkcijas ievešanu uz Eiropas Savienības ārējām robežām, organizējot efektīvu kontroli, lai konstatētu nedrošu produkciju, produkciju bez CE marķējuma, kad marķējums ir obligāts. ES uzraudzības struktūras ir tiesīgas nepieļaut produkcijas ievešanu Eiropas Savienības teritorijā brīvai produkcijas izvietošanai.
 • Pasūtītājs iesniedz pieteikumu sertifikācijai, kurā norāda pamatinformāciju par savu uzņēmumu un produktiem, uz kuriem attiecas sertifikācija
 • Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas, sertifikācijas iestāde un pasūtītājs paraksta līgumu par sertifikācijas veikšanu.
 • Pēc līguma parakstīšanas pasūtītājs veic sertifikācijai paredzēto iekārtu piegādi uz sertifikācijas iestādes biroju vai arī ja papildus norādīts, uz darbuzņēmēja sertifikācijas iestādes biroju. Attiecīgo vienošanās gadījumos, iespējama arī sertifikācijas iestādes ekspertu izbraukšana uz uzņēmumu.
 • Sertifikācijas iestādes vai arī darbuzņēmēju sertifikācijas iestādes eksperti veic pasūtītāja produkcijas parauga izpēti un iesniegto dokumentu izvērtēšanu. Rezultātā eksperti iesniedz sertifikācijas direktoram atskaiti par produkcijas parauga izpētes iegūtajiem rezultātiem tālāku lēmumu pieņemšanai.
 • Gadījumā, ja produkcija atbilst prasībām un ES direktīvām, sertifikācijas direktors pieņem lēmumu par sertifikāta izdošanu pasūtītāja produkcijai saskaņā ar tās atbilstību produkcijai piemērotajām prasībām un ES regulām.
 • Gadījumā, ja produkcija neatbilst prasībām un ES direktīvām, pasūtītājs saņem ziņojumu, kurā norādīts , kādas produkta īpašības neatbilst prasībām un ES standartiem.
 • Gadījumā pilnveido savu produktu (korektīvie pasākumi), novērš produkta trūkumus un neatbilstības prasībām un ES standartiem tad sertificēšanas iestādes eksperti vai arī tās darbuzņēmējs veic vēl vienu pilnveidotā produkta parauga izpēti un sniedz sertifikācijas iestādes direktoram atskaiti ar ziņojumu par šā pētījuma rezultātiem , lai pieņemtu lēmumu.
 • Gadījumā, ja produkcija atbilst prasībām un ES direktīvām, sertifikācijas direktors pieņem lēmumu par sertifikāta izdošanu pasūtītāja produkcijai saskaņā ar tās atbilstību produkcijai piemērotajām prasībām un ES regulām.
 • Sertifikācijas iestāde izsniedz sertifikātu par pasūtītāja produkta atbilstību standartiem un ES direktīvu prasībām.
 • Ja ES tiesību aktos vai arī ja noteikts sertifikācijas līgumā, sertifikācijas iestāde veic periodisku pārraudzību pār pasūtītāja izpildi prasībām un ES standartiem, kā rezultātā pieņem lēmumu pagarināt sertifikāta termiņu vai arī atcelt to.
 • Sūdzību gadījumā vai arī saņemot informāciju par pasūtītāja produkta neatbilstību prasībām un standartiem ES, sertifikācijas iestāde veic uzraudzības vizīti uz pasūtītāja uzņēmuma vai arī veic citas darbības, kas ļauj noteikt pasūtītāja produkcijas atbilstību vai neatbilstību. Produkta prasību un ES standartu neatbilstības gadījumā sertifikācijas iestāde pieņem lēmumu apstādināt sertifikāta darbību līdz neatbilstību novēršanai vai arī pieņem lēmumu atsaukt  sertifikātu un par to ziņo ieinteresētās organizācijas.

 

Produkcijas sertifikācijas centrs