Direktīva 2011/65/ES, Atbilstība RoHS

Eiropas Padomes un Parlamenta Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās
 
RoHS direktīvas prasības.  EEI importētāju un ražotāju atbildība
Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
Grozījumi Ministru Kabineta 2006.g.31. janvāra noteikumi Nr.90
Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, Ministru kabineta noteikumi Nr.84 Rīgā 2013.gada 5.februārī

Ierobežotās vielas, kas minētas 4. panta 1. punktā, un maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vērtības, ko nosaka viendabīgu materiālu masā

 • Svins (0,1 %)
 • Dzīvsudrabs (0,1 %)
 • Kadmijs (0,01 %)
 • Sešvērtīgs hroms (0,1 %)
 • Polibrombifenili (0,1 %)
 • Polibromdifenilēteri (PBDE) (0,1 %)

 

Šo direktīvu nepiemēro:

 • iekārtām, kas vajadzīgas dalībvalstu drošības pamatinterešu aizsardzībai, tostarp ieročiem, munīcijai un militārajam aprīkojumam, kas paredzēts īpašiem militāriem nolūkiem;
 • iekārtām, kas paredzētas sūtīšanai kosmosā;
 • iekārtām, kas ir īpaši veidotas un uzstādāmas kā cita tipa iekārtu daļa, kuras neietilpst šīs direktīvas darbības jomā vai ir svītrotas no tās, un kas var veikt savas funkcijas tikai kā daļa no minētās iekārtas, un tās var aizstāt tikai ar tādu pašu īpaši veidotu iekārtu;
 • lielizmēra stacionāriem rūpnieciskiem mehānismiem;
 • lielizmēra stacionārām iekārtām;
 • pasažieru vai kravas transportlīdzekļiem, izņemot neapstiprināta tipa elektriskos transportlīdzekļus ar diviem riteņiem;
 • autoceļiem neparedzētai mobilajai tehnikai, kas ir paredzēta tikai profesionālām vajadzībām;
 • aktīvām implantējamām medicīnas ierīcēm;
 • saules fotoelementu paneļiem, ko paredzēts izmantot sistēmā, kuru projektē, komplektē un uzstāda speciālisti iepriekš noteiktā vietā pastāvīgai lietošanai, lai iegūtu elektroenerģiju no saules stariem publiskām, komerciālām, rūpnieciskām un iedzīvotāju vajadzībām;
 • iekārtām, kas ir īpaši projektētas pētniecības un izstrādes vajadzībām un ir pieejamas tikai uzņēmumiem.
Produkcijas sertifikācijas centrs