Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi

ATEX – iekārtas un sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē
Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīva 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē
Direktīva 2014/34/ES jeb tā dēvētā ATEX 114 ir viens no ES tiesību aktiem, kas nosaka galvenās prasības attiecībā uz drošumu. Šīs prasības skar tādu produktu izstrādi un izgatavošanu, kurus var laist Savienības tirgū un ekspluatācijā tikai tad, ja tie neapdraud apkārtējo vidi, cilvēku veselību vai drošību, mājdzīvniekus vai īpašumu, ar nosacījumu, ka ir pareizi iepakoti un tiek kopti un lietoti pienācīgā veidā.
Direktīva ATEX attiecas uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas ir paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē. Direktīva ir piemērojama arī drošuma ierīcēm, kontrolierīcēm un regulēšanas ierīcēm, kas paredzētas lietošanai ārpus sprādzienbīstamas vides, bet nodrošina vai veicina iekārtu un aizsardzības sistēmu drošu darbību sprādzienbīstamos apstākļos.
Direktīva ATEX 114 neattiecas uz:
medicīnas iekārtām;
iekārtām un aizsardzības sistēmām, ja sprādzienbīstamību izraisa vienīgi sprādzienbīstamu vielu vai nestabilu ķīmisku vielu klātbūtne;
iekārtām, kas paredzētas izmantošanai mājas apstākļos un nekomerciālā vidē, kur sprādzienbīstama vide rodas ļoti reti, un vienīgi tad, ja ir nejauši notikusi gāzveida kurināmā noplūde;
individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;
jūras kuģiem un pārvietojamām iekārtām atklātā jūrā, kā arī aprīkojumam, kas atrodas uz tādiem kuģiem vai iekārtām;
transportlīdzekļiem un to piekabēm, ko izmanto vienīgi pasažieru pārvadāšanai pa gaisu vai izmantojot autoceļu, dzelzceļa un ūdensceļu tīklu;
produktiem, kas izstrādāti un izgatavoti bruņoto spēku, policijas un citu tiesībaizsardzības dienestu vajadzībām.
Direktīvā ATEX 114 noteiktais vispārīgais princips ir nodrošināt, lai iekārtas un aizsardzības sistēmas būtu izstrādātas saskaņā ar kompleksas sprādziendrošības prasībām.
Direktīvas 2014/34/ES aptverto produktu ražotājam ir jāidentificē bīstamība, jānovērtē riski, kas saistīti ar produkta uzstādīšanu, izmantošanu un apkopi, jāīsteno pasākumi risku novēršanai vai samazināšanai, jāizstrādā un jāizvieto informācija par produkta izmantošanu visos tā „dzīvescikla” posmos (palaidi, apturēšanu, tehnisko apkopi un remontu), ņemot vērā to personu kvalifikāciju, kuras var veikt attiecīgos uzdevumus.
 
SIA International Center for Quality Certification – ICQC iekārtu un aizsardzības sistēmu, kas ir paredzētas lietošanai potenciāli sprādzienbīstamā vidē (ATEX) akreditācija un notifikācija

Ministru kabineta noteikumi Nr. 231 Rīgā 2016. gada 19.aprīlī 

 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2014/34/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (pārstrādāta redakcija) ATEX

 
Akreditācijas iekārtas un aizsargsistēmas Sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un aizsargsistēmas - ATEX.
 
Procedūra
Sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un aizsargsistēmas:
 
- M1 kategorijas iekārtas
- Aizsardzības sistēmas
- Sastāvdaļas
 
- M1 kategorijas iekārtas
- Aizsardzības sistēmas
- Sastāvdaļas 
 
- 1 kategorijas iekārtas
- 3 kategorijas iekārtas
- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas ierīces
II grupas putekļu elektriskās iekārtas:
- 2 kategorijas iekārtas
- Aizsardzības sistēmas
- Sastāvdaļas
 
- 1 kategorijas iekārtas
- 3 kategorijas iekārtas
- Drošuma ierīces, kontrolierīces un regulēšanas ierīces
II grupas putekļu neelektriskās iekārtas:
- 2 kategorijas iekārtas
- Aizsardzības sistēmas
- Sastāvdaļas
Sertificēšanas shēma

ES tipa pārbaude B-modulis

Atbilstība tipam, pamatojoties uz iekšējo ražošanas kontroli un uzraudzītām objekta pārbaudēm (C1 modulis)

                                                                                                               

Atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis)             

                                                                               

Atbilstība tipam, pamatojoties uz objekta verificēšanu

(F modulis)                                                                                                                                                          

Atbilstība tipam, pamatojoties uz objekta kvalitātes nodrošināšanu (E modulis)  

 

Atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis)

6.2.nodaļa
6.4.nodaļa
6.6.nodaļa
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē
 
IV Pielikums
VI Pielikums
IX Pielikums
ATEX Certificate
Produkcijas sertifikācijas centrs