International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19, Jūrmala, Latvija, LV-2016
Телефон +371 27168371 Email office@icqc.lv
Notified Body number: 2549

European standards for machines and mechanisms

Гармонизированные стандарты, машины и механизмы с EN 1034-4:2005 по EN ISO 9902-7:2001

Гармонизированные стандарты, машины и механизмы с EN ISO 10218-1:2011 LVS EN ISO 10218-1:2011 по EN 12312-9:2005+A1:2009 LVS EN 12312-9+A1:2009

Гармонизированные стандарты, машины и механизмы с EN 12321:2003 по EN 13411-8:2011

Гармонизированные стандарты, машины и механизмы с EN 13414-1:2003 по EN ISO 28139:2009

Гармонизированные стандарты, машины и механизмы с EN ISO 28927-1:2009 по 62061:2005

LVS EN 81-3 Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. 3. daļa: Elektriskie un hidrauliskie mazie kravas lifti Safety rules for the construction and installation of lifts Electric and hydraulic service lifts Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Часть 3. Грузоподъемники электрические и гидравлические

LVS EN 81-3 Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. 3. daļa: Elektriskie un hidrauliskie mazie kravas lifti Safety rules for the construction and installation of lifts Electric and hydraulic service lifts Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Часть 3. Грузоподъемники электрические и гидравлические

LVS EN 81-31 Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Kravas lifti. 31.daļa: Mazie kravas lifti tikai preču transportēšanai Safety rules for the construction and installation of lifts. Lifts for the transport of goods onlyAccessible goods only lifts Требования безопасности к конструкциии установке лифтов. Лифты для транспортировки только грузов. Часть 31. Доступные лифты для транспортировки только грузов

EN 81-40 Drošuma noteikumi liftu būvēšanai un uzstādīšanai. Speciālie kravas un pasažieru lifti. 40. daļa: Cilvēkiem ar ierobežotu kustīgumu paredzētie kāpņu lifti un nolaidenās cēlējplatformas Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 40. Лестничные подъемники и наклонные подъемные платформы для людей с ограниченной подвижностью Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 40: Stairlifts and inclined lifting platforms intended for persons with impaired mobility

EN 81-41 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Speciālie kravas un pasažieru lifti. 41. daļa: Cilvēkiem ar ierobežotu kustīgumu paredzētās vertikālās celējplatformas Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 41: Vertical lifting platforms intended for use by persons with impaired mobility Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 41. Вертикальные подъемные платформы для людей с ограниченной подвижностью

EN 81-43 Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Speciālie pasažieru un kravas lifti. 43. daļa: Lifti celtņiem Safety rules for the construction and installation of lifts - Special lifts for the transport of persons and goods - Part 43: Lifts for cranes Требования безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные лифты для транспортировки людей и грузов. Часть 43. Лифты для кранов

EN 115-1 Eskalatoru un slīdošo ietvju drošums. 1. daļa: Konstruēšana un uzstādīšana Safety of escalators and moving walks - Part 1: Construction and installation Безопасность эскалаторов и движущихся тротуаров. Часть 1. Конструкция и установка

EN 201 Gumijas un plastmasas apstrādes mašīnas. Preses ar injekcijas padevi. Drošuma prasības Plastics and rubber machines. Injection moulding machines. Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Литьевые машины. Требования безопасности

EN 267 Automātiskie šķidrā kurināmā degļi ar piespiedvelkmi Automatic forced draught burners for liquid fuels Горелки с принудительной тягой автоматические для жидкого топлива

EN 280:2001 Pārvietojamās paceļamās darba platformas. Konstrukciju aprēķini. Stabilitātes kritēriji. Izgatavošana. Drošums. Pārbaudes un testi Mobile elevating work platforms - Design calculations - Stability criteria - Construction - Safety - Examinations and tests; Платформы рабочие мобильные подъемные. Расчет. Критерии устойчивости. Конструкция. Безопасность. Контроль и испытания

EN 289:2004 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Preses. Drošuma prasības Plastics and rubber machines. Presses. Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Прессы. Требования безопасности

EN 303-5 Apkures katli. 5. daļa: Cietā kurināmā apkures katli ar manuālu un automātisku kurināmā padevi un nominālo siltumatdevi līdz 500 kW. Terminoloģija, prasības, testēšana un marķēšana Heating boilers Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW. Terminology, requirements, testing and markingКотлы отопительные. Часть 5. Котлы отопительные для твердого топлива с ручной и автоматической загрузкой и номинальной тепловой мощностью до 500 кВт. Терминология, требования, испытания и маркировка

EN 349:1993 Mašīnu drošums. Minimālās atstarpes, lai izvairītos no ķermeņa daļu saspiešanas Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body Безопасностьмашин. Минимальные расстояния для предотвращения защемления частей человеческого тела

EN 378-2 Aukstumsistēmas un siltumsūkņi. Drošums un vides prasības. 2. daļa: Konstrukcija, uzbūve, testēšana, marķēšana un dokumentācija Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirementsDesign, construction, testing, marking and documentation Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, изготовление, испытания, маркировка и документация

EN 415-1 Iepakošanas mašīnu drošums. 1. daļa: Iepakošanas mašīnu un ar tām saistītā aprīkojuma klasifikācija un terminoloģija Packaging machines safety Terminology and classification of packaging machines and associated equipment Безопасностьупаковочныхмашин. Часть 1. Терминология и классификация упаковочных машин и связанного с ними оборудования

EN 415-3 Iepakošanas mašīnu drošums. 3. daļa: Formēšanas, aizpildīšanas un zīmogošanas mašīnas Safety of packaging machines Form, fill and seal machines Безопасность упаковочных машин. Часть 3. Машины для формирования, наполнения и запечатывания упаковки

EN 415-5 Iepakošanas mašīnu drošums. 5. daļa: Ietīšanas mašīnas Safety of packaging machines Wrapping machines Безопасность упаковочных машин. Часть 5. Оберточные машины

EN 415-6 Iepakošanas mašīnu drošums. 6. daļa: Palešu ietīšanas mašīnas Safety of packaging machines Pallet wrapping machines Безопасность упаковочных машин. Часть 6. Машины для обертывания грузов на поддонах

EN 415-7 Iepakošanas mašīnu drošums. 7. daļa: Vienveida un dažādu produktu grupu iepakošanas mašīnas Safety of packaging machines Group and secondary packaging machines Безопасность упаковочных машин. Часть 7. Машины для вторичной групповой упаковки

EN 415-8 Iepakošanas mašīnu drošums. 8. daļa: Stīpošanas mašīnas Safety of packaging machines Strapping machines Безопасность упаковочных машин. Часть 8. Обвязывающие машины

EN 415-9 Iepakošanas mašīnu drošums. 9. daļa: Iepakošanas mašīnu, iepakošanas līniju un ar tām saistīto iekārtu trokšņa mērīšanas metodes, 2. un 3. precizitātes klase Safety of packaging machines Noise measurement methods for packaging machines, packaging lines and associated equipment, grade of accuracy 2 and 3 Безопасностьупаковочныхмашин. Часть 9. Методы измерений уровня шума упаковочных машин, упаковочных линий и связанного с ними оборудования, классы точности 2 и 3

EN 422 Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Spiedienliešanas mašīnas dobu izstrādājumu ražošanai. Drošuma prasības Plastics and rubber machines. Blow moulding machines. Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Машины для формования. Требования безопасности

EN 453 Pārtikas apstrādes mašīnas. Mīklas maisītāji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery. Dough mixers. Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины тестомесильные. Требования безопасности и гигиены

EN 454 Pārtikas apstrādes mašīnas. Planetārie maisītāji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery. Planetary mixers. Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Мешалки планетарные. Требования безопасности и гигиены

EN 474-1 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Earth-moving machinery. Safety. General requirements Машины землеройные. Безопасность. Часть 1. Общие требования

EN 474-10 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 10. daļa: Prasības grāvju rakšanas mašīnām Earth-moving machinery. Safety Requirements for trenchers Машины землеройные. Безопасность. Часть 10. Требования к траншеекопателям

EN 474-11 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 11. daļa: Prasības zemes un atkritumu izgāztuvju blīvētājiem Earth-moving machinery. Safety. Requirements for earth and landfill compactors Машины землеройные. Безопасность. Часть 11. Требования к уплотняющим машинам

EN 474-12 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 12. daļa: Prasības trošu ekskavatoriem Earth-moving machinery. Safety Requirements for cable excavators Машины землеройные. Безопасность. Часть 12. Требования к канатным экскаваторам

EN 474-2 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 2. daļa: Prasības traktoriem-buldozeriem Earth-moving machinery. Safety Requirements for tractor-dozers Машины землеройные. Безопасность. Часть 2. Требования к бульдозерам

EN 474-3 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 3. daļa: Prasības iekrāvējiem Earth-moving machinery. Safety Requirements for loaders Машины землеройные. Безопасность. Часть 3. Требования к погрузчикам

EN 474-4 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 4. daļa: Prasības bagarētājiekrāvējiem Earth-moving machinery. Safety Requirements for backhoe loaders Машины землеройные. Безопасность. Часть 4. Требования к экскаваторам-погрузчикам

EN 474-5 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 5. daļa: Prasības hidrauliskajiem ekskavatoriem Машины землеройные. Безопасность. Часть 5. Требования к гидравлическим экскаваторам Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators

EN 474-6 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 6. daļa: Prasības pašizgāzējiem Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам

EN 474-7 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 7. daļa: Prasības skrēperiem Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers Машины землеройные. Безопасность. Часть 6. Требования к землевозам

EN 474-8 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 8. daļa: Prasības greideriem Earth-moving machinery. Safety Requirements for graders Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders Машины землеройные. Безопасность. Часть 9. Требования к трубоукладчикам

EN 474-9 Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 9. daļa: Prasības cauruļlicējiem Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers Машины землеройные. Безопасность. Часть 9. Требования к трубоукладчикам

EN 500-1 Pārvietojamās ceļu būves mašīnas. Drošums. 1. daļa: Kopīgās prasības Mobile road construction machinery - Safety - Part 1: Common requirements Машины дорожно-строительные мобильные. Безопасность. Часть 1. Общие требования

EN 500-2 Mobilās autoceļu būvniecības mašīnas. Drošums. 2. daļa: Īpašās prasības ceļu frēzēm Mobile road construction machinery - Safety - Part 2: Specific requirements for road-milling machines Машины дорожно-строительные мобильные. Безопасность. Часть 2. Дополнительные требования к дорожным фрезам

EN 500-3 Mobilās autoceļu būvniecības mašīnas. Drošums. 3. daļa: Īpašās prasības ceļa pamatnes nostiprināšanas mašīnām un mašīnām, kuras ceļa virsmas atjaunošanai izmanto līdzšinējo segumu Mobile road construction machinery - Safety - Part 3: Specific requirements for soil-stabilising machines and recycling machines Машины дорожно-строительные мобильные. Безопасность. Часть 3. Дополнительные требования к машинам для стабилизации грунта и восстановления

EN 500-4 Pārvietojamās ceļu būves mašīnas. Drošums. 4. daļa: Specifiskās prasības blietēšanas mašīnām Mobile road construction machinery - Safety - Part 4: Specific requirements for compaction machines Машины дорожно-строительные мобильные. Безопасность. Часть 4. Дополнительные требования к машинам для уплотнения грунта

EN 500-6 Pārvietojamās ceļa būvniecības mašīnas. Drošums. 6. daļa: Īpašās prasības asfalta klājējiem Mobile road construction machinery - Safety - Part 6: Specific requirements for paver-finishers Машины дорожно-строительные мобильные. Безопасность. Часть 6. Дополнительные требования к дорожным асфальтоукладчикам

EN 528 Sliežu krautņotājmašīnas. Drošuma prasības Rail dependent storage and retrieval equipment - Safety requirements Оборудование складское на рельсовом ходу. Требования безопасности

EN 547-1 Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 1. daļa: Kā noteikt izmērus, kas nepieciešami atverēm, kuras paredzētas visa ķermeņa iekļūšanai mašīnā (principi) Safety of machinery - Human body measurements - Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 1. Основные принципы для определения размеров прохода для доступа человека всем телом к рабочим местам у машин

EN 547-2 Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 2. daļa: Kā noteikt izmērus, kas nepieciešami piekļuves atverēm (principi) Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings Безопасность машин. Размеры тела человека. Часть 2. Основные принципы для определения размеров отверстий для доступа отдельными частями тела

EN 547-3 Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 3. daļa: Antropometriskie dati Safety of machinery - Human body measurements - Part 3: Anthropometric data Безопасностьмашин. Размеры тела человека. Часть 3. Антропометрические данные

EN 574 Mašīnu drošums. Abu roku vadības ierīces. Funkcionālie aspekti. Projektēšanas principi Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design Безопасность машин. Устройство управления двуручное. Функциональные аспекты. Принципы конструирования

EN 609-1 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Bluķu šķēlēju drošums. 1. daļa: Ķīļatipa šķēlēji Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 1: Wedge splitters Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 1. Станки дровокольные клиновые

EN 609-2 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Bluķu šķēlēju drošums. 2. daļa: Skrūvestipa šķēlēji Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 2: Screw splitters Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин. Часть 2. Станки дровокольные винтовые

EN 614-1 Ergonomiskie konstruēšanas principi. 1. daļa: Terminoloģija un vispārīgie principi Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы

EN 614-2 Mašīnu drošums. Ergonomiskie konstruēšanas principi. 2. daļa: Mašīnu konstrukcijas kopsakars ar darba uzdevumiem Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 2: Interactions between the design of machinery and work tasks Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между компоновкой машин и рабочими заданиями

EN 617 Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām beramo materiālu uzglabāšanai skābbarības torņos, bunkuros, atkritumu tvertnēs un piltuvēs Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for the equipment for the storage of bulk materials in silos, bunkers, bins and hoppers Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию по заполнению сыпучими материалами силосных ям, бункеров, емкостей

EN 618 Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām, izņemot fiksētu lentu konveijeriem, kas mehāniski transportē beramus materiālus Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of bulk materials except fixed belt conveyors Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию для механической погрузки сыпучих материалов, за исключением стационарных ленточных конвейеров

EN 619 Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības kravu vienību mehāniskās transportēšanas aprīkojumam Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к оборудованию для механической погрузки единичных грузов

EN 620 Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības beramo materiālu fiksēto lentu konveijeriem Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC requirements for fixed belt conveyors for bulk materials Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности и электромагнитной совместимости к стационарным ленточным конвейерам для сыпучих материалов

EN 626-1 Mašīnu drošums. Mašīnu izdalīto bīstamo vielu kaitējuma veselībai samazināšana. 1. daļa: Principi un specifikācijas mašīnu ražotājiem Safety of machinery - Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery - Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers Безопасностьмашин. Снижение риска для здоровья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 1. Основные положения для изготовителей машин

EN 626-2 Mašīnu drošums. Mašīnu izdalīto bīstamo vielu kaitējuma veselībai samazināšana. 2. daļa: Metodoloģiskie norādījumi verifikācijas procedūrām Safety of machinery - Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery - Part 2: Methodology leading to verification procedures Безопасность машин. Снижение риска для здоровья от вредных веществ, выделяющихся при эксплуатации машин. Часть 2. Методика оценки степени риска

EN 676 Gāzveida kurināmo automātiskie piespiedu velkmes degļi Automatic forced draught burners for gaseous fuels Горелки автоматические газовые для газообразного топлива

EN 676 Gāzveida kurināmo automātiskie piespiedu velkmes degļi Automatic forced draught burners for gaseous fuels Горелки автоматические газовые для газообразного топлива

EN 690 Lauksaimniecības mašīnas. Mēslojuma izkliedētāji. Drošums Agricultural machinery - Manure spreaders – Safety Машины сельскохозяйственные. Навозоразбрасыватели. Безопасность

EN 692 Darbgaldi. Mehāniskās preses. Drošums Machine tools - Mechanical presses – Safety Оборудование металлообрабатывающее. Прессы механические. Безопасность

EN 693 Darbgaldi. Drošums. Hidrauliskās preses Machinetools - Safety - Hydraulicpresses Оборудование металлообрабатывающее. Безопасность. Прессы гидравлические

EN 703 Lauksaimniecības mašīnas. Skābbarības kraušanas, maisīšanas un/vai smalcināšanas un sadales mašīnas. Drošums Agricultural machinery - Silage loading, mixing and/or chopping and distributing machines – Safety Машины сельскохозяйственные. Машины для погрузки, перемешивания и/или измельчения и распределения силоса. Безопасность

EN 706 Lauksaimniecības mašīnas. Vīnogulāju dzinumu apgriešanas mašīnas. Drošums Agricultural machinery - Vine shoot tipping machines – Safety Машины сельскохозяйственные. Устройства для обрезки виноградной лозы. Безопасность

EN 707 Lauksaimniecības mašīnas. Cisternas maisījumiem. Drošums Agricultural machinery - Slurry tankers – Safety Машины сельскохозяйственные. Цистерны для жидких удобрений. Безопасность

EN 709 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Kājniekvadāmie traktori ar uzmontētām augsnes frēzēm un motorkapļi ar vai bez dzenošajiem riteņiem. Drošums Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled tractors with mounted rotary cultivators, motor hoes, motor hoes with drive wheel(s) – Safety Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Одноосные тракторы с навесной фрезой, моторные пропашные фрезы, пропашные фрезы с приводным колесом(колесами). Безопасность

EN 710 Mašīnu drošums. Drošuma prasības liešanas formu un serdeņu izgatavošanas mašīnām un ražotnēm un ar to saistītām iekārtām Safety requirements for foundry moulding and coremaking machinery and plant associated equipment Безопасность машин. Требования безопасности к литейным машинам и установкам для изготовления форм и стержней и относящимся к ним устройствам

EN 741 Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma prasības sistēmām un to komponentēm beramo kravu pneimatiskajai transportēšanai Continuous handling equipment and systems - Safety requirements for systems and their components for pneumatic handling of bulk materials Оборудование и системы для непрерывной погрузки. Требования безопасности для систем и их составных частей по пневматическому транспортированию сыпучих материалов

EN 746-1 Industriālās termoapstrādes iekārtas. 1. daļa: Vispārīgās drošuma prasības industriālajām termoapstrādes iekārtām Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment

Установки термические промышленные. Часть 1. Общие требования безопасности к промышленным термическим установкам

EN 746-2 Industriālās termoapstrādes iekārtas. 2.daļa: Drošuma prasības dedzināšanas un degvielas transportēšanas sistēmām Industrial thermoprocessing equipmentSafety requirements for combustion and fuel handling systems Установки термические промышленные. Часть 2. Требования безопасности к топкам и системам подачи топлива

EN 746-3 Industriālās termoapstrādes iekārtas. 3. daļa: Drošuma prasības atmosfērgāzu ražošanai un lietošanai Industrial thermoprocessing equipmentSafety requirements for the generation and use of atmosphere gases Установки термические промышленные. Часть 3. Требования безопасности при выделении газов и их применении

EN 786 Dārza iekārtas. No aizmugures vadāmi un rokturami zālienu un zālienu malu apgriezēji ar elektrisko piedziņu. Mehāniskā drošība Garden equipment. Electrically powered walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers. Mechanical safety Оборудование садовое. Электрические газонокосилки и косилки для подрезки кромок газонов. Механическая безопасность

EN 791 Zemes urbšanas iekārtas. Drošums Drill rigs. Safety буровые установки - Безопасность.

EN 792-12 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 12. daļa: Mazie ripzāģi, mazie svārstzāģi un turpatpakaļkustības zāģi ar mehānisku piedziņu Инструменты ручные механизированные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть. 12. Пилы малогабаритные циркулярные и пилы возвратно-поступательного движения Hand-held non-electric power tools. Safety requirementsSmall circular, small oscillating and reciprocating saws

EN 792-13 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 13. daļa: Naglošanas, skavošanas un tamlīdzīgas sastiprināšanas mašīnas Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 13: Fastener driving tools Инструменты ручные механизированные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 13. Инструменты для крепежных деталей

EN 792-7 Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 7. daļa: Ar slīpripu darbināmas slīpmašīnas Инструменты ручные механизированные с неэлектрическим приводом. Требования безопасности. Часть 7. Инструменты для заточки

EN 809 Sūkņi un sūkņu agregāti šķidrumiem. Kopīgās drošuma prasības Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements Насосы и насосные агрегаты для жидкостей. Общие требования безопасности

EN 809 Sūkņi un sūkņu agregāti šķidrumiem. Kopīgās drošuma prasības Pumps and pump units for liquids - Common safety requirements Насосы и насосные агрегаты для жидкостей. Общие требования безопасности

EN 815 Klintsiežu horizontālo eju urbšanas bezvairoga mašīnu un vertikālo eju urbšanas bezstieņa mašīnu drošums. Drošuma prasības Safety of unshielded tunnel boring machines and rodless shaft boring machines for rock - Safety requirements Безопасность туннельных и шахтных проходческих машин для скальных пород. Требования безопасности

EN 818-1 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 1. daļa: Vispārīgie pieņemšanas noteikumi Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 1: General conditions of acceptance Безопасность машин - Двуручные устройства управления - функциональные аспекты - Принципы дизайна

EN 818-2 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 2. daļa: Štropju ķēdes ar vidējām pielaidēm. 8. kvalitātes klase Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 2: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 8 Цепи из круглых коротких  звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 2. Цепи средней точности для строповки. Класс 8

EN 818-3 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 3. daļa: Štropju ķēdes ar vidējām pielaidēm. 4. kvalitātes klase Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 3: Medium tolerance chain for chain slings - Grade 4 Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 3. Цепи средней точности для строповки. Класс 4

EN 818-4 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 4. daļa: Štropes. 8. kvalitātes klase Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 4: Chain slings - Grade 8 Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Цепи для строповки. Класс 8

EN 818-5 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 5. daļa: Štropes. 4. kvalitātes klase Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 5: Chain slings - Grade 4 Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Цепи для строповки. Класс 4

EN 818-6 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 6. daļa: Štropes. Ražotāja sniedzamās lietošanas un apkopes informācijas specifikācija Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 6: Chain slings - Specification for information for use and maintenance to be provided by the manufacturer Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 6. Цепи для строповки. Требования к информации, предоставляемой изготовителем, по использованию и техническому обслуживанию цепей

EN 818-7 Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 7. daļa: Telferu-vinču ķēdes ar mazām pielaidēm, T kvalitātes klase (T, DAT un DT tipi) Short link chain for lifting purposes - Safety - Part 7: Fine tolerance hoist chain, Grade T (Types T, DAT and DT) Цепи из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 7. Цепи круглые высокой точности для подъемников. Класс Т (типы Т, DAT и DT)

EN 836 Dārza iekārtas. Motorizētas zālienu pļaujmašīnas. Drošums Garden equipment - Powered lawnmowers – Safety Оборудование садовое. Газонокосилки механизированные. Безопасность

EN 842 Mašīnu drošums. Vizuālie briesmu signāli. Vispārīgās prasības, konstruēšana un testēšana Safety of machinery - Visual danger signals - General requirements, design and testing Безопасность машин. Оптические сигналы опасности. Общие требования, проектирование и испытания

EN 848-1 Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 1. daļa: Vienvārpstas vertikālās frēzmašīnas Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 1: Single spindle vertical moulding machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 1. Одношпиндельные вертикально-фрезерные станки

EN 848-2 Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 2. daļa: Vienvārpstas virsfrēzmašīnas ar rokas vai mehānisko padevi Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 2: Single spindle hand fed/integrated fed routing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 2. Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя и ручной/механизированной подачей

EN 848-3 Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 3. daļa: Ciparvadības urbjmašīnas un frēzmašīnas Safety of woodworking machines - One side moulding machines with rotating tool - Part 3: Numerically controlled (NC) boring and routing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки для односторонней обработки вращающимся инструментом. Часть 3. Сверлильные и фрезерные станки с числовым программным управлением (NC)

EN 859 Kokapstrādes mašīnu drošums. Taisnojamās ēvelmašīnas ar rokas padevi Safety of woodworking machines - Hand fed surface planing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Фуговально-строгальные станки с ручной подачей обрабатываемого материала

EN 860 Kokapstrādes mašīnu drošums. Biezuma ēvelmašīnas vienpusējai apstrādei Safety of woodworking machines - One side thickness planing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Рейсмусовые станки для односторонней обработки

EN 861 Kokapstrādes mašīnu drošums. Kombinētās taisnojamās un biezuma ēvelmašīnas Safety of woodworking machines - Surface planing and thicknessing machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Комбинированные фуговально-рейсмусовые станки

EN 869 Mašīnu drošums. Drošuma prasības metāla spiedienliešanas iekārtām Safety of machinery - Safety requirements for pressure metal diecasting units Безопасность машин. Требования безопасности к механизмам для литья под давлением

EN 894-1 Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 1. daļa: Vispārīgie principi cilvēku mijiedarbībai ar displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 1. Общие принципы при взаимодействии оператора с индикаторами и органами управления

EN 894-2 Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 2. daļa: Displeji Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 2: Displays Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 2. Индикаторы

EN 894-3 Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 3. daļa: Vadības sistēmas izpildmehānismiem Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 3: Control actuators Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 3. Органы управления

EN 894-4 Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 4.daļa: Displeju un vadības sistēmu izpildmehānismu atrašanās vieta un izvietojuma kārtība Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators Безопасность машин. Эргономические требования к оформлению индикаторов и органов управления. Часть 4. Размещение и расположение индикаторов и органов управления

EN 908 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Laistīšanas mašīnas ar šļūteņu uztīšanas spolēm. Drošums Agricultural and forestry machinery - Reel machines for irrigation – Safety Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Машины дождевальные барабанного типа. Безопасность

EN 909 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Centrālās ass un kustīgo sānu tipu apūdeņošanas mehānismi. Drošums Agricultural and forestry machinery - Centre pivot and moving lateral types irrigation machines – Safety Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Дождевальные машины кругового и фронтального полива. Безопасность

EN 930 Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu izgatavošanas mašīnas. Uzkasīšanas, izlīdzināšanas, pulēšanas un griezmalu frēzēšanas mašīnas. Drošuma prasības Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Roughing, scouring, polishing and trimming machines - Safety requirements Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Машины для шершевания, машины для стекления, полировочные машины и машины для обработки кромок. Требования безопасности

EN 931 Apavu izgatavošanas mašīnas. Uzstiepšanas mašīnas. Drošuma prasības Footwear manufacturing machines - Lasting machines - Safety requirements Машины для изготовления обуви. Затяжные машины. Требования безопасности

EN 940 Kokapstrādes mašīnu drošums. Kombinētās kokapstrādes mašīnas Safety of woodworking machines - Combined woodworking machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки деревообрабатывающие комбинированные

EN 953 Mašīnu drošums. Aizsargi. Vispārīgās prasības stacionāro un mobilo aizsargu konstruēšanai un izgatavošanai Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards Безопасность машин. Защитные ограждения. Общие требования к конструированию и изготовлению неподвижных и подвижных защитных ограждений

EN 972 Miecētavas mašīnas. Jēlādu velmēšanas mašīnas. Drošuma prasības Tannery machines - Reciprocating roller machines - Safety requirements   Оборудование для кожевенного производства. Вальцовые машины. Требования безопасности

EN 972 Miecētavas mašīnas. Jēlādu velmēšanas mašīnas. Drošuma prasības Tannery machines - Reciprocating roller machines - Safety requirements Оборудование для кожевенного производства. Вальцовые машины. Требования безопасности

EN 981 Mašīnu drošums. Audiālo un vizuālo briesmu signālu sistēma un informācijas signāli Safety of machinery - System of auditory and visual danger and information signals Безопасность машин. Система акустических и оптических аварийных информационных сигналов

EN 996 Pāļu dzīšanas iekārtas. Drošuma prasības Piling equipment - Safety requirements Копры. Требования безопасности

EN 1005-1 Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darba spējas. 1. daļa: Termini un definīcijas Safety of machinery - Human physical performance - Part 1: Terms and definitions Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 1. Термины и определения

EN 1005-2 Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 2. daļa: Manuāla darbošanās ar mašīnām un to daļām Safety of machinery - Human physical performance - Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 2. Управление машинами вручную и составные части машин

EN 1005-3 Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 3. daļa: Darbā ar mašīnām ieteicamās spēka robežvērtības Safety of machinery - Human physical performance - Part 3: Recommended force limits for machinery operation Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 3. Рекомендуемые значения физических усилий человека при работе с машинами

EN 1005-4 Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 4. daļa: Darbā ar mašīnām praktizēto pozu un kustību izvērtēšana Safety of machinery - Human physical performance - Part 4: Evaluation of working postures and movements in relation to machinery Безопасность машин. Физические характеристики человека. Часть 4. Оценка рабочих положений и движений относительно машин

EN 1010-1 Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra apstrādes mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 1. daļa: Kopīgās prasības Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 1: Common requirements Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 1. Общие требования

EN 1010-2 Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 2. daļa: Iespiedmašīnas un lakošanas mašīnas, ieskaitot pirmsdrukas procesu mašīnas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 2: Printing and varnishing machines including pre-press machinery Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 2. Печатные и лакировальные машины, включая машины набора и изготовления печатных форм

EN 1010-3 Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 3. daļa: Papīra griešanas mašīnas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 3: Cutting machines Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 3. Резальные машины

EN 1010-4 Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 4. daļa: Brošēšanas un iesiešanas, papīra konversijas un apdares mašīnas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of printing and paper converting machines - Part 4: Bookbinding, paper converting and finishing machines Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию печатных машин и машин по переработке бумаги. Часть 4. Брошюровочные машины, машины по переработке и отделке бумаги

EN 1012-1 Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 1. daļa: Gaisa kompresori Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 1: Air compressors Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 1. Воздушные компрессоры

EN 1012-2 Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 2. daļa: Vakuumsūkņi Compressors and vacuum pumps - Safety requirements - Part 2: Vacuum pumps Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 2. Вакуумные насосы

EN 1028-1 Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar palaidēju. 1. daļa: Klasifikācija. Vispārīgās un drošības prasības Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part 1: Classification - General and safety requirements Насосы пожарные. Насосы центробежные пожарные с устройством заполнения. Часть 1. Классификация. Основные требования и требования безопасности

EN 1028-2 Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar palaidēju. 2. daļa: Vispārīgu un drošības kritēriju verificēšana Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps with primer - Part 2: Verification of general and safety requirements Насосы пожарные. Насосы центробежные пожарные с устройством заполнения. Часть 2. Верификация основных требований и требований безопасности

EN 1032 Mehāniskās vibrācijas. Mobilo mašīnu testēšana, ko veic, lai noteiktu vibroemisijas vērtību Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value Вибрация механическая. Методы испытаний мобильных машин для определения значений передаваемой вибрации

EN 1034-1 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 1. daļa: Kopīgās prasības Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 1: Common requirements Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 1. Общие требования

EN 1034-13 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 13. daļa: Ķīpu un vienību atstiepļošana Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 13: Machines for de-wiring bales and units Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 13. Машины для развязывания проволоки на кипах и других упаковочных единицах

EN 1034-14 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 14. daļa: Ruļļu sadalīšanas mašīnas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 14: Reel splitter Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 14. Барабанные расщепители

EN 1034-16 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 16. daļa: Papīra un kartona izgatavošanas mašīnas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 16: Paper and board making machines Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 16. Машины для изготовления бумаги и картона

EN 1034-2 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 2. daļa: Mizošanas veltņi Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 2: Barking drums Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 2. Окорочные барабаны

EN 1034-22 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 22. daļa: Defiberi Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 22: Wood Grinders Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 22. Дробилка древесины

EN 1034-26 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 26. daļa: Ruļļu iepakošanas mašīnas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 26: Roll packaging machines Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 26. Машины рулонной упаковки

EN 1034-3 Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 3. daļa: Pārtīšanas-sagriešanas mašīnas un tītavas Safety of machinery - Safety requirements for the design and construction of paper making and finishing machines - Part 3: Rereelers and winders Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 3. Перемотно-резательные и намоточные станки

 

Центр сертификации