International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19, Jūrmala, Latvija, LV-2016
Телефон +371 27168371 Email office@icqc.lv
Notified Body number: 2549

гармонизированные стандарты машиностроение

EN 12321 Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Konveijeru ar pastiprinātiem cirtņiem drošuma prasību specifikācija Underground mining machinery - Specification for the safety requirements of armoured face conveyors Машины для подземных разработок. Требования безопасности к армированным забойным конвейерам

EN 12331 Pārtikas apstrādes mašīnas. Gaļasmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements   Машины для обработки пищевых продуктов. Мясорубки. Требования безопасности и гигиены

EN 12336 Tuneļu rakšanas mašīnas. Ekranēšanas mašīnas, cauruļvadu caurdurlikšanas preses, gliemežurbmašīnas, izoderēšanas mašīnas. Drošuma prasības Tunnelling machines - Shield machines, thrust boring machines, auger boring machines, lining erection equipment - Safety requirements Машины туннельные проходческие. Щитовые машины, буровые машины ударного действия, шнековые буровые установки, оборудование для возведения туннельной обшивки. Требования безопасности

EN 12348 Urbjmašīnas uz statņiem. Drošums Core drilling machines on stand – Safety Станки для кольцевого сверления. Безопасность

EN 12355 Pārtikas apstrādes mašīnas. Ādu, cīpslu un čaulu atdalīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для снятия кожи и машины для размягчения. Требования безопасности и гигиены

EN 12385-1 Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības Steel wire ropes - Safety - Part 1: General requirements Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 1. Общие требования

EN 12385-10 Tērauda stiepļu troses. Drošums. 10. daļa: Spirālveida troses vispārīgam lietojumam būvniecībā Steel wire ropes - Safety - Part 10: Spiral ropes for general structural applications Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 10. Канаты спиральной свивки общего применения

EN 12385-2 Tērauda stiepļu troses. Drošums. 2. daļa: Definīcijas, apzīmēšana un klasifikācija Steel wire ropes - Safety - Part 2: Definitions, designation and classification Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 2. Термины и определения, обозначения и классификация

EN 12385-3 Tērauda stiepļu troses. Drošums. 3. daļa: Informācija pielietošanai un tehniskajai apkopei Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and maintenance Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 3. Информация по использованию и уходу

EN 12385-4 Tērauda stiepļu troses. Drošums. 4. daļa: Vītas troses vispārējas nozīmes kravas celšanas ierīcēm Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general lifting applications Канаты проволочные стальные. Безопасность. Часть 4. Многопрядные канаты общего назначения для подъема грузов

EN 12387 Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas mašīnas. Modulārās kurpju labošanas mašīnas. Drošuma prasības Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Modular shoe repair equipment - Safety requirements Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Оборудование для ремонта туфель. Требования безопасности

EN 12409 Plastmasas un gumijas ražošanas mašīnas. Termoplasta lokšņu veidošanas mašīnas. Drošuma prasības Plastics and rubber machines - Thermoforming machines - Safety requirements Машины по производству резиновых и пластмассовых изделий. Машины для термоформования. Требования безопасности

EN 12417 Darbmašīnas. Drošums. Apstrādes centri Machine tools - Safety - Machining centres Станки. Безопасность. Обрабатывающие центры

EN 12417:2001 Darbmašīnas. Drošums. Apstrādes centri Machine tools - Safety - Machining centres Станки. Безопасность. Обрабатывающие центры

EN 12418:2000 Mūra un akmens griešanas mašīnas celtniecības darbvietā. Drošums Masonry and stone cutting-off machines for job site – Safety Пилы камнерезные строительные. Безопасность

EN 12463 Pārtikas apstrādes mašīnas. Pildītājmašīnas un palīgiekārtas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Наполнительные машины и вспомогательные механизмы. Требования безопасности и гигиены

EN 12505 Pārtikas apstrādes mašīnas. Centrbēdzes mašīnas pārtikas eļļu un tauku apstrādei. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Centrifugal machines for processing edible oils and fats - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Центрифуги для приготовления пищевых масел и жиров. Требования безопасности и гигиены

EN 12525 Lauksaimniecības mašīnas. Iekrāvēji no priekšpuses. Drošums Agricultural machinery - Front loaders – Safety Машины сельскохозяйственные. Фронтальные погрузчики. Безопасность

EN 12545 Apavu, ādas un ādas imitācijas preču ražošanas mašīnas. Trokšņa testu kodi. Vienotās prasības Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines - Noise test code - Common requirements Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Правила испытаний на шум. Общие требования

EN 12547 Centrifūgas. Vispārīgās drošuma prasības Centrifuges - Common safety requirements Центрифуги. Общие требования безопасности

EN 12549 Akustika. Trokšņa testa kodekss naglošanas, skavošanas un tamlīdzīgām sastiprināšanas mašīnām un rīkiem. Inženiermetode Acoustics - Noise test code for fastener driving tools - Engineering method Акустика. Методы измерений шума от инструментов для завертывания крепежных деталей. Технический метод

EN 12581 Pārklāšanas iekārtas. Šķidru organisko pārklājuma materiālu karstās uzklāšanas un elektrouzklāšanas mašīnas. Drošuma prasības Coating plants - Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material - Safety requirements Установки для нанесения покрытий. Машины для покрытия погружением и нанесения органических жидких кроющих материалов методом электроосаждения. Требования безопасности

EN 12601 Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēju ģeneratori. Drošuma prasības Reciprocating internal combustion engine driven generating sets – Safety Агрегаты генераторные с приводом от поршневых двигателей внутреннего сгорания. Безопасность

EN 12621 Zem spiediena darbojošās pārklājuma padeves un cirkulācijas mašīnas. Drošuma prasības Machinery for the supply and circulation of coating materials under pressure - Safety requirements Машины для подачи и циркуляции материалов для покрытия под давлением. Требования безопасности

EN 12622 Darbmašīnu drošums. Hidrauliskās locīšanas preses Safety of machine tools - Hydraulic press brakes Безопасность металлообрабатывающего оборудования. Тормоза гидравлических прессов

EN 12629-1 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 1. daļa: Kopējās prasības Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 1: Common requirements Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 1. Общие требования

EN 12629-2 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 2. daļa: Bloku ražošanas mašīnas Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 2: Block making machines Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 2. Машины для изготовления строительных блоков

EN 12629-3 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 3. daļa: Pagriešanas platformu mehānismi Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 3: Slide and turntable machines Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 3. Машины с подвижным и поворотным столом

EN 12629-4 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 4. daļa: Betona dakstiņu ražošanas mašīnas Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 4:Concrete roof tile making machines Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 4. Машины для изготовления бетонной кровельной черепицы

EN 12629-5-1 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-1. daļa: Vertikāla stāvokļa cauruļu izgatavošanas mašīnas Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 5-1: Pipe making machines manufacturing in the vertical axis Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-1. Вертикальные машины для изготовления труб

EN 12629-5-2 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-2. daļa: Horizontāla stāvokļa cauruļu izgatavošanas mašīnas Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 5-2: Pipe making machines manufacturing in the horizontal axis Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-2. Горизонтальные машины для изготовления труб

EN 12629-5-3 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-3. daļa: Cauruļu pirmsspriegošanas mašīnas Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 5-3: Pipe prestressing machines Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-3. Машины для изготовления труб с предварительным напряжением

EN 12629-5-4 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-4. daļa: Betona cauruļu pārklāšanas mašīnas Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 5-4: Concrete pipe coating machines Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-4. Машины для нанесения покрытия на железобетонные трубы

EN 12629-6 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 6. daļa: Saliekamo stiegroto materiālu stacionārās un mobilās ražošanas iekārtas Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 6: Stationary and mobile equipment for the manufacture of precast reinforced products Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 6. Стационарное и мобильное оборудование для изготовления сборных армированных изделий

EN 12629-7 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 7. daļa: Stacionāras un mobilas iekārtas saspriegta betona materiālu ražošanai Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 7: Stationary and mobile equipment for long line manufacture of prestressed products Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 7. Стационарное и мобильное оборудование для изготовления предварительно напряженных изделий

EN 12629-8 Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 8. daļa: Mašīnas un iekārtas kalcija silikāta (un betona) celtniecības materiālu ražošanai Machines for the manufacture of constructional products from concrete and calcium-silicate - Safety - Part 8: Machines and equipment for the manufacture of constructional products from calcium-silicate (and concrete) Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 8. Машины и оборудование для изготовления строительных изделий из силиката кальция (и бетона)

EN 12635 Ražotņu, tirgotavu un garāžu durvis un vārti. Uzstādīšana un izmantošana Industrial, commercial and garage doors and gates - Installation and use Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Установка и применение

EN 12643 Zemesdarbu mašīnas. Mašīnas ar gumijas riteņiem. Vadīšanas prasības (ISO 5010:1992, modificēts) Earth-moving machinery - Rubber-tyred machines - Steering requirements (ISO 5010:1992 modified) Машины землеройные. Пневмоколесные машины. Технические требования к системам рулевого управления

EN 12644-1 Celtņi. Informācija lietošanai un testēšanai. 1. daļa: Instrukcijas Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions Краны. Требования к инспектированию и использованию. Часть 1. Руководство по эксплуатации

EN 12644-2 Celtņi. Informācija lietošanai un testēšanai. 2. daļa: Apzīmējumi Cranes - Information for use and testing - Part 2: Marking Краны. Требования к инспектированию и использованию. Часть 2. Маркировка

EN 12649 Betona blietētāji un gludinātāji. Drošums Concrete compactors and smoothing machines – Safety Машины для уплотнения и выравнивания бетона. Безопасность

EN 12653 Apavu, ādas un mākslīgās ādas izgatavošanas mašīnas. Pienaglošanas mašīnas. Drošuma prasības Footwear, leather and imitation leather manufacturing machines - Nailing machines - Safety requirements Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Гвоздезабивочные машины. Требования безопасности

EN 12693 Aukstumsistēmas un siltumsūkņi. Drošuma un vides aizsardzības prasības. Aukstumnesēju virzuļtipa kompresori Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры

EN 12717 Darbmašīnu drošums. Urbjmašīnas Safety of machine tools - Drilling machines Безопасность станков. Станки сверлильные

EN 12733 Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Kājniekvadāmās motorpļaujmašīnas. Drošums Agricultural and forestry machinery - Pedestrian controlled motor mowers – Safety Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Механизированные косилки, управляемые рядом идущим оператором. Безопасность

EN 12750 Kokapstrādes mašīnu drošums. Četrpusējās frēzmašīnas Safety of woodworking machines - Four-sided moulding machines Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные для четырехсторонней обработки

EN 12753 Virsmas apstrādes iekārtu izplūdgāzes termiskās attīrīšanas sistēmas. Drošuma prasības Thermal cleaning systems for exhaust gas from surface treatment equipment - Safety requirements Тепловые системы очистки выхлопного газа от оборудования для обработки поверхности. Требования безопасности

EN 12757-1 Pārklājumu materiālu maisīšanas mašīnas. Drošuma prasības. 1.daļa: Transportlīdzekļu remontapdarē izmantojamās maisīšanas mašīnas Mixing machinery for coating materials - Safety requirements - Part 1: Mixing machinery for use in vehicle refinishing Машины для смешивания материалов для покрытий. Требования безопасности. Часть 1. Машины для смешивания, используемые для повторной отделки автомобиля

EN 12779 Kokapstrādes mašīnu drošums. Stacionāras skaidu un putekļu izvadīšanas sistēmas. Ar drošumu saistītās darbības un drošuma prasības Safety of woodworking machines - Chip and dust extraction systems with fixed installation - Safety related performances and safety requirements Безопасность деревообрабатывающих станков. Стационарные установки для удаления стружки и пыли. Рабочие характеристики, связанные с безопасностью

EN 12851 Pārtikas apstrādes mašīnas. Produktu apstrādes mehānismi, kas pierīkojami lielvirtuvju mašīnām ar papildu dzenrumbu. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Catering attachments for machines having an auxiliary drive hub - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Приспособления к машинам с дополнительной приводной ступицей, применяемым на предприятиях общественного питания. Требования безопасности и гигиены

EN 12852 Pārtikas apstrādes mašīnas. Virtuves kombaini un blenderi. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Food processors and blenders - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Процессоры пищевые и блендеры. Требования безопасности и гигиены

EN 12853 Pārtikas apstrādes mašīnas. Rokturamie blenderi un putotāji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры и взбивалки ручные. Требования безопасности и гигиены

EN 12853 Pārtikas apstrādes mašīnas. Rokturamie blenderi un putotāji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Блендеры и взбивалки ручные. Требования безопасности и гигиены

EN 12854 Pārtikas apstrādes mašīnas. Mikseri ar izlici. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Beam mixers - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Миксеры с насадками. Требования безопасности и гигиены

EN 12855 Pārtikas apstrādes mašīnas. Kuteri. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Rotating bowl cutters - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Куттеры с вращающейся чашей. Требования безопасности и гигиены

EN 12881-1 Konveijera lentes. Uzliesmojamības testēšana ar ugunsgrēka modelēšanu. 1. daļa: Propāna degļa testi Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 1: Propane burner tests Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 1. Испытания с использованием пропановых горелок

EN 12881-2 Konveijera lentes. Uzliesmojamības testēšana ar ugunsgrēka modelēšanu. 2. daļa: Plaša ugunsgrēka tests Conveyor belts - Fire simulation flammability testing - Part 2: Large scale fire test Ленты конвейерные. Испытания на возгораемость методом моделирования пламени. Часть 2. Крупномасштабное испытание огнестойкости

EN 12882 Universālās konveijeru lentes. Elektrotehniskās prasības un prasības attiecībā uz drošumu pret uzliesmošanu Conveyor belts for general purpose use - Electrical and flammability safety requirements Ленты конвейерные общего назначения. Требования электрической и противопожарной безопасности

EN 12921-1 Rūpniecības izstrādājumu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 1. daļa: Kopīgās drošuma prasības Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 1: Common safety requirements Машины для чистки поверхностей и предварительной обработки промышленных изделий с помощью жидкостей или паров. Часть 1. Общие требования безопасности

EN 12921-2 Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 2. daļa: Ar uz ūdens bāzes veidotiem tīrīšanas šķidrumiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 2: Safety of machines using water based cleaning liquids Машины для чистки поверхностей и предварительной обработки промышленных изделий с помощью жидкостей или паров. Часть 2. Безопасность машин, использующих чистящие жидкости на водной основе

EN 12921-3 Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 3. daļa: Ar uzliesmojošiem šķidrumiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums Machines for surface cleaning and pre-treatment of industrial items using liquids or vapours - Part 3: Safety of machines using flammable cleaning liquids Машины для чистки поверхностей и предварительной обработки промышленных изделий с помощью жидкостей или паров. Часть 3. Безопасность машин, использующих легковоспламеняющиеся чистящие жидкости

EN 12921-4 Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 4. daļa: Ar halogēnētiem šķīdinātājiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums Machines for surface cleaning and pretreatment of industrial items using liquids and vapours - Part 4: Safety of machines using halogenated solvents Машины для чистки поверхностей и предварительной обработки промышленных изделий с помощью жидкостей или паров. Часть 4. Безопасность установок, в которых применяются галогенированные растворители

EN 12957 Darbmašīnas. Drošums. Elektroerozijas mašīnas Machine tools - Safety - Electro discharge machines Станки. Безопасность. Электроэрозионные станки

EN 12965 Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Jaudas noņemšanas vārpstas un to aizsargi. Drošums Tractors and machinery for agriculture and forestry - Power take-off  (PTO) drive shafts and their guards – Safety Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Валы отбора мощности (ВОМ) и защитные ограждения. Безопасность

EN 12978 Rūpniecības, komerciālo telpu un garāžu durvis un vārti. Drošības ierīces enerģētiski darbināmām durvīm un vārtiem. Prasības un testa metodes Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - Requirements and test methods Двери и ворота промышленные, коммерческие, гаражные. Защитные устройства дверей и ворот с механическим приводом. Требования и методы испытаний

EN 12981 Pārklāšanas iekārtas. Kameras organisko pārklāšanas pulveru uzsmidzināšanai. Drošuma prasības Coating plants - Spray booths for application of organic powder coating material - Safety requirements Установки для нанесения покрытий. Окрасочные кабины для нанесения порошковых кроющих материалов. Требования безопасности

EN 12984 Pārtikas apstrādes mašīnas. Portatīvās un/vai ar roku vadāmās mašīnas un ierīces ar griezējinstrumentu mehānisku piedziņu. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Требования безопасности и гигиены

EN 12999 Celtņi. Iekraušanas celtņi Cranes - Loader cranes Краны. Подъемные краны

EN 13000 Celtņi. Mobilie celtņi Cranes - Mobile cranes Краны. Подвижные краны

EN 13001-1 Celtņi. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini 1. daļa: Vispārīgie principi un prasības Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements Краны. Общие требования к конструкции. Часть 1. Общие принципы и требования

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009 LVS EN 13001-1+A1:2009 /AC:2010 Celtņi. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 1. daļa: Vispārīgie principi un prasības Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements Краны. Общие требования к конструкции. Часть 1. Общие принципы и требования

EN 13001-2 Celtņu drošums. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 2. daļa: Slogojumu iedarbība Crane safety - General design - Part 2: Load actions Безопасность кранов. Общие требования к конструкции. Часть 2. Воздействие нагрузки

EN 13001-3-1 Celtņi. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 3-1. daļa: Tērauda konstrukciju robežstāvokļi un piemērotības pierādīšana Cranes - General Design - Part 3-1: Limit States and proof competence of steel structure Краны. Общие требования к конструкции. Часть 3-1. Предельные состояния и проверка устойчивости стальных конструкций

EN 13015  Liftu un eskalatoru tehniskā apkope. Noteikumi tehniskās apkopes instrukcijām Maintenance for lifts and escalators - Rules for maintenance instructions Техническое обслуживание лифтов и эскалаторов. Правила по оформлению инструкции по техническому обслуживанию

EN 13019 Autoceļu un ielu tīrāmās mašīnas. Drošuma prasības Machines for road surface cleaning - Safety requirements Машины для очистки дорожных покрытий. Требования безопасности

EN 13020 Ceļu virsmas apstrādes mašīnas. Drošuma prasības Road surface treatment machines - Safety requirements Машины для обработки дорожных покрытий. Требования безопасности

EN 13021 Ziemas dienesta mašīnas. Drošuma prasības Winter service machines - Safety requirements Машины для зимнего содержания дорог. Требования безопасности

EN 13023 Poligrāfijas mašīnu, papīra apstrādes un papīra ražošanas mašīnu un palīgiekārtu trokšņainības mērīšana. 2. un 3. precizitātes pakāpe Noise measurement methods for printing, paper converting, paper making machines and auxiliary equipment - Accuracy grades 2 and 3 Методы измерений уровня шума печатных, бумагоперерабатывающих, бумагоделательных машин и вспомогательного оборудования. Степени точности 2 и 3

EN 13035-1 Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 1. daļa: Piederumi un aprīkojums stikla glabāšanai, kraušanai un transportēšanai pašā ražotnē Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 1. Складское, погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование для использования на территории фабрики

EN 13035-11 Lokšņu stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 11. daļa: Urbjmašīnas Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 11: Drilling machines Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 11. Сверлильные станки

EN 13035-2 Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 2. daļa: Piederumi un aprīkojums stikla glabāšanai, kraušanai un transportēšanai ārpus ražotnes Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 2: Storage, handling and transportation equipment outside the factory Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 2. Складское, погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование для использования вне территории фабрики

EN 13035-3 Plakana stikla ražošanas un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 3. daļa: Griezējmašīnas Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 3: Cutting machines Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 3. Станки для резки

EN 13035-3 Plakana stikla ražošanas un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 3. daļa: Griezējmašīnas Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 3: Cutting machines Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 3. Станки для резки

EN 13035-4 Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 4. daļa: Noliecamie galdi Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 4: Tilting tables Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 4. Наклонные столы

EN 13035-5 Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 5. daļa: Grēdošanas un nogrēdošanas mašīnas un ietaises Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 5: Machines and installations for stacking and de-stacking Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 5. Машины и устройства для штабелирования и разборки штабелей

EN 13035-6 Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 6. daļa: Stikla laušanas mašīnas Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 6: Machines for break-out Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 6. Машины для скругления кромок

EN 13035-7 Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 7. daļa: Laminēta stikla griešanas mašīnas Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 7: Cutting machines for laminated glass Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 7. Станки для резки многослойного стекла

EN 13035-9 Lokšņu stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 9. daļa: Mazgāšanas ierīces Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass - Safety requirements - Part 9: Washing installations Машины и установки для изготовления, очистки и обработки плоского стекла. Требования безопасности. Часть 9. Моечные машины

EN 13042-1 Doba stikla ražošanas un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 1. daļa: Pilienpadevējs Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 1: Gob feeder Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 1. Капельные питатели

EN 13042-2 Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 2. daļa: Iepildes manipulatori Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 2: Handling machines for feeding Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 2. Загрузочные машины

EN 13042-3 Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 3. daļa: IS mašīnas Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 3: IS machines Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 3. Стеклоформующие машины

EN 13042-5 Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 5. daļa: Preses Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of hollow glass - Safety requirements - Part 5: Presses Машины и установки для изготовления, очистки и обработки пустотелого стекла. Требования безопасности. Часть 5. Прессы

EN 13059 Industriālo transportlīdzekļu drošums. Vibrāciju mērīšanas testi Safety of industrial trucks - Test methods for measuring vibration Безопасность промышленных погрузчиков. Методы измерения вибрации

EN 13102 Keramikas izstrādājumu kraušanas mašīnas. Drošums. Plānu māla flīžu kraušana Ceramic machines - Safety - Loading and unloading of fine clay tiles Машины для производства керамических изделий. Безопасность. Загрузка и выгрузка тонкой керамической черепицы

EN 13112 Miecētavas mašīnas. Dalīšanas un lentnaža nogriešanas mašīnas. Drošuma prasības Tannery machines - Splitting and bandknife shearing machines - Safety requirements Оборудование для кожевенного производства. Делительные стригальные машины и стригальные машины с ленточным ножом. Требования безопасности

EN 13113 Miecētavas mašīnas. Veltņu pārklāšanas mašīnas. Drošuma prasības Tannery machines - Roller coating machines - Safety requirements Оборудование для кожевенного производства. Машины для нанесения покрытия валиком. Требования безопасности

EN 13114 Miecētavas mašīnas. Rotējošas apstrādes tvertnes. Drošuma prasības Tannery machines - Rotating process vessels - Safety requirements Оборудование для кожевенного производства. Вращающиеся технологические камеры. Требования безопасности

EN 13118 Lauksaimniecības mašīnas. Kartupeļu novākšanas tehnika. Drošums Agricultural machinery - Potato harvesting equipment – Safety Машины сельскохозяйственные. Оборудование для уборки картофеля. Безопасность

EN 13120 Iekšējās žalūzijas. Darbības prasības ieskaitot drošumu Internal blinds - Performance requirements including safety Жалюзи внутренние. Требования к эксплуатационным характеристикам, включая безопасность

EN 13128 Darbmašīnu drošums. Frēzmašīnas (ieskaitot urbjmašīnas) Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines) Безопасность станков. Станки фрезерные (включая фрезерно-расточные станки)

EN 13128 Darbmašīnu drošums. Frēzmašīnas (ieskaitot urbjmašīnas) Safety of machine tools - Milling machines (including boring machines) Безопасность станков. Станки фрезерные (включая фрезерно-расточные станки)

EN 13135-1 Celtņi. Iekārtas. 1.daļa: Elektrotehniskās iekārtas  Краны. Оборудование. Часть 1. Электротехническое оборудование  Cranes. EquipmentElectrotechnical equipment Cranes - Equipment - Part 1: Electrotechnical equipment

EN 13135-2 Celtņi. Iekārtas. 2. daļa: Neelektrotehniskās iekārtas Cranes - Equipment - Part 2: Non-electrotechnical equipment Краны. Оборудование. Часть 2. Неэлектротехническое оборудование

EN 13140 Lauksaimniecības mašīnas. Cukurbiešu un lopbarības biešu novākšanas iekārtas. Drošība Agricultural machinery - Sugar beet and fodder beet harvesting equipment – Safety Машины сельскохозяйственные. Оборудование для уборки сахарной и кормовой свеклы. Безопасность

EN 13155 Celtņi. Drošums. Nenostiprinātu kravu celšanas palīgierīces Cranes - Safety - Non-fixed load lifting attachments Краны. Безопасность. Нестационарные грузоподъемные устройства

EN 13157 Celtņi. Drošums. Celšanas iekārtas ar rokas piedziņu Cranes - Safety - Hand powered cranes Краны. Безопасность. Краны с ручным приводом

EN 13204 Dubultās iedarbes hidrauliskās glābšanas ierīces. Drošuma un veiktspējas prasības Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements Инструменты гидравлические аварийно-спасательные двойного действия для использования противопожарными и спасательными службами. Требования к безопасности и эксплуатационным характеристикам

EN 13208 Pārtikas apstrādes mašīnas. Dārzeņu mizotāji. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для очистки овощей от кожуры. Требования безопасности и гигиены

EN 13218 Darbmašīnas. Drošums. Stacionārās slīpmašīnas Machine tools - Safety - Stationary grinding machines Станки. Безопасность. Шлифовальные станки

EN 13218 Darbgaldi. Drošums. Stacionārās slīpēšanas mašīnas Machine tools - Safety - Stationary grinding machines Станки. Безопасность. Шлифовальные станки

EN 13241-1 Industriālo, tirdzniecības iestāžu un garāžu durvis un vārti. Izstrādājumu standarts. 1. daļa: Izstrādājumi bez ugunsizturības un dūmu kontroles raksturlielumiem Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics Двери и ворота подъемные, промышленного и торгового назначения. Стандарт на продукцию. Часть 1. Изделия без характеристик огнестойкости или контроля дыма

EN 13288:2005 Pārtikas apstrādes mašīnas. Kausu pacelšanas un apgāšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Bowl lifting and tilting machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Подъемно-опрокидывающие машины дежи. Требования безопасности и гигиены

EN 13355 Pārklāšanas iekārtas. Kombinētās kameras. Drošuma prasības Coating plants - Combined booths - Safety requirements Установки для нанесения покрытий. Комбинированные кабины. Требования безопасности

EN 13367 Keramikas mašīnas. Drošums. Pārvietošanas platformas un ratiņi Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and cars Машины для производства керамики. Безопасность. Платформы и тележки

EN 13367 Keramikas mašīnas. Drošums. Pārvietošanas platformas un ratiņi Ceramic machines - Safety - Transfer platforms and cars Машины для производства керамики. Безопасность. Платформы и тележки

EN 13389 Pārtikas apstrādes mašīnas. Maisītāji ar horizontālām vārpstām. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Тестосмесители с горизонтальными валами. Требования безопасности и гигиены

EN 13390 Pārtikas apstrādes mašīnas. Pīrāgu un kūku mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības Food processing machinery - Pie and tart machines - Safety and hygiene requirements Машины для обработки пищевых продуктов. Машины для производства тортов и пирожных. Требования безопасности и гигиены

EN 13411-1 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 1. daļa: Tērauda stiepļu trošu stropju uzgaļi Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 1: Thimbles for steel wire rope slings Заделкa концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 1. Концевые серьги для канатных строп

EN 13411-2 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 2. daļa: Cilpu izveidošana stiepļu trošu stropēm Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 2: Splicing of eyes for wire rope slings Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 2. Заплетка канатных строп

EN 13411-3 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 3. daļa: Gredzeni un gredzenu stiprinājumi Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 3: Ferrules and ferrule-securing Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 3. Кольца и кольца безопасности

EN 13411-4 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 4. daļa: Metāla un sintētisko sveķu uzmavas Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 4: Metal and resin socketing Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 4. Заливка металлом и синтетическими смолами

EN 13411-5 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 5. daļa: Skrūvskavas stiepļu trošu galiem Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 5: U-bolt wire rope grips Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 5. Зажимы проволочных канатов с U-образными болтами

EN 13411-6 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 6. daļa: Asimetriska ķīļuzmava Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 6: Asymmetric wedge socket Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 6. Асимметричный клиновой зажим

EN 13411-7 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 7. daļa: Simetriska ķīļuzmava Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 7: Symmetric wedge socket Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 7. Cимметричный клиновой зажим

EN 13411-8 Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 8. daļa: Apspaides uzgaļi un appresēšana Terminations for steel wire ropes - Safety - Part 8: Swage terminals and swaging Заделка концевая стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 8. Обжимные наконечники и ковка в обжимах

Центр сертификации