Sertifikāti

Eiropas Savienības saskaņotie tiesību akti aptver plašu produktu spektru, ar tiem saistītos riskus un apdraudējumus, kas savstarpēji pārklājas un papildina cits citu. Vispārējo noteikumu piemērošanas rezultātā viens produkts var būt pakļauts vairākiem tiesību aktiem (direktīvām), un produkta laišana tirgus apritē vai nodošana ekspluatācijā ir iespējama tikai tad, ja tas atbilst visām spēkā esošajām normām, ir novērtēta tā atbilstība visām tam piemērojamajām ES prasībām un piešķirts CE marķējums.

ES pilnvarotās iestādes veic uzdevumus, kas saistīti ar atbilstības novērtējuma procedūrām, kuras aprakstītas ES tehniskos saskaņojumus regulējošajos tiesību aktos.

SIA „International Center for Quality Certification – ICQC” kā pilnvarotā (paziņotā) atbilstības novērtēšanas iestāde ir akreditēta valsts līmenī un paziņota Eiropas līmenī, uzņemas atbildību savas kompetences jomā un piedāvā atbilstības novērtējuma pakalpojumus saskaņā ar direktīvām 2006/42/EK (par mašīnām), 2014/30/ES (par elektromagnētisko saderību) un 2014/34/ES (par iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē), un tai ir tiesības izsniegt ES atbilstības sertifikātus.

Mēs veicam savu darbību arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu un trešo valstu teritorijā, tostarp NVS valstīs.

Savas funkcijas mēs pildām kompetenti, nediskriminējoši un caurspīdīgi, vadoties pēc neitralitātes un objektivitātes principiem.

Mūsu rīcībā ir nepieciešamais personāls, kurš ir profesionāls savā jomā un kuram ir pietiekamas un atbilstīgas zināšanas un pieredze, lai novērtētu produktu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Mēs uzņemamies atbildību par visu savu darbību izpildi un rūpīgi uzraugām visu sertifikācijas procesā iesaistīto darbinieku profesionālo atbilstību darba veikšanai attiecīgajā jomā.

Mēs garantējam visas atbilstības novērtēšanas gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti un īstenojam pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka novērtējuma rezultāti un cita informācija nav pieejama trešajām pusēm. Saskaņā ar konfidencialitātes prasībām, kuras jāievēro paziņotajām iestādēm savu pienākumu izpildes ietvaros, informācija, kas paredzēta apmaiņai ar citām pilnvarotajām iestādēm, nevar tikt uzskatīta par neizpaužamu, ar produktu saistītu komercnoslēpumu gadījumā, ja tā skar negatīvus atbilstības novērtējuma rezultātus.

Mums ir noslēgta apdrošināšana gadījumam, ja tiek nodarīts kaitējums trešajām personām, un apdrošināšanas finansiālā vērtība atbilst riska līmenim.